Общи условия за ползване на phyre

Настоящите Общи Условия се отнасят за използването на всички, настоящи и бъдещи услуги, предоставяни от мобилното приложение Phyre app. -  приложение, позволяващо издаване на платежни карти, извършване на плащания посредством дигитализиране на  платежна карта чрез MDES (MasterCard Digital Enablement Service) на мобилно устройство с оперативна система Android и iOS , откриване и водене на платежни сметки в лева на физически лица, кредитни преводи в лева и евро от и към такива платежни сметки, поддържане на виртуален портфейл за карти за лоялност, и интерактивно разглеждане на оферти и други.

Подробно описание на платежните услугите, предлагани от „Пейнетикс”АД чрез Phyre app, се намира по-долу в Раздел „Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейненикс чрез електронен портфейл phyre."

Изрично Ви уведомяваме, че настоящите Общи условия се прилагат към всички функционалности, които Phyre App предоставя, независимо дали са изрично описани тук.

Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия и запазете копие от тях за Вашия архив. Можете да искате от нас по всяко време копие от настоящите Общи Условия, както и от приложимите тарифи за такси и текущи лимити и/или извлечение за последните транзакции, извършени чрез Вашия Phyre App.

Тези Общи условия уреждат съдържанието на договора между Вас, Пейнетикс и Файър.

Те съдържат важна информация, която може да засегне правата Ви и възможността Ви да възстановите парите, които сте платили срещу издаване на електронни пари. Настоящите общи условия имат значение на рамковдоговор по смисъла на ЗПУПС.

Тези Общи условия се отнасят за Вашите карти, издадени от Пейнетикс, в допълнение към таксите и лимитите, определени в Приложение "Пейнетикс такси и лимити" и Правилата за поверителност на Пейнетикс и Файър.

Чрез инсталирането и активирането на Phyre App на мобилното си устройство Вие приемате и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Съгласието Ви с настоящите Общи условия се дава по електронен път чрез Ваше електронно изявление. Инсталирането и активирането на Phyre App на мобилното Ви устройство по реда, посочен в приложението, ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като приемайки тези Общи условия, Вие се съгласявате, че правната сила на така положения Ваш електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис

В тези общи Условия:

„ПЕЙНЕТИКС” означава „Пейнетикс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 131574695. Пейнетикс АД е дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от  11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка, който може да бъде намерен тук. Пейнетикс извършва дейност по издаване и разпространение на електронни пари и по предоставяне на платежни услуги по член 4, т.1, т.3, т.4, б.”б”, т.5, и т.6 от ЗПУПС. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на Пейнетикс.

"Файър ", означава Файър AД - дружество, регистрирано в Република България с ЕИК 203617076, което технически поддържа и експлоатира Phyre App. Файър предоставя услуги като доставчик на технически услуги, който подпомага предоставянето на платежни услуги, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез обработка и съхранение на данни, автентичността на данните и обекта, информационните технологии и комуникационната мрежа, осигуряване, предоставяне и поддръжка на терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключение на услугите за иницииране на плащания и информационни услуги за сметки.

„Ние“, „нас“ или „наш“ означава Пейнетикс самостоятелно и/или Пейнетикс, действащо чрез Файър, в зависимост от контекста.

"Електронни пари" означава номиналната стойност на предоставените от Вас парични средства, които се съхраняват в електронна форма, включително магнитна форма в информационната система на Пейнетикс. Електронните пари се издават чрез вписване по сметката Ви в Пейнетикс на техния притежател, тяхната  сума, датата на издаване и други данни в регистъра за електронни пари, съхраняван в информационната система Пейнетикс. Издадените електронни пари могат да се използват за платежни операции чрез Пейнетикс карта или чрез Вашата Пейнетикс сметка до техния лимит за срока на валидност на Картата  и могат да бъдат зареждани или презареждани или изкупени обратно от Вас;

"Система Пейнетикс" означава он-лайн система, създадена, оперирана и поддържана от Пейнетикс, за издаване на електронни пари, издаване и управление на платежни карти, откриване и водене на платежни сметки, извършване на платежни операции, включително, изпълнение на кредитни преводи, приемане на плащания, и свързаните с това събиране и обмен на данни, която е достъпна през мобилно приложение (PhyreApp). Пейнетикс и Файър имат пълни и изключителни права на интелектуална собственост върху цялата система.

"Phyre App" означава приложението, чрез което можете да използвате услугите, описани в настоящите Общи Условия, което можете да изтеглите безплатно от Google Play Магазин и/или AppStore и което, когато е инсталирано на мобилното Ви устройство, Ви позволява да изпълните платежни операции;

„Платежни и свързани с тях услуги", предлагани от Пейненикс чрез електронен портфейл “PhyreApp” означава:

• идентификация (KYC) и регистрация на физически лица, като клиенти;

• нотификация на клиенти, включително автоматични нотификации;

• издаване на електронни пари, водене на сметки за електронни пари в лева, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари – за физически лица;

• издаване на физическа платежна карта с интегрална схема – чип с логото на MasterCard и възможност за управлението ѝ чрез приложението PhyreApp: блокиране/разблокиране на картата, обявяване на картата за изгубена, открадната, присвоена или употребена без разрешение;

• издаване на виртуална платежна MasterCard карта и възможност за управлението ѝ чрез приложението PhyreApp: блокиране/разблокиране на картата, показване на детайлите на картата /токенизация на платежна MasterCard карта;

• извършване на плащания, посредством дигитализиране на платежна карта чрез MDES (MasterCard Digital Enablement Service) на мобилно крайно устройство с оперативна система Android и iOS;

• откриване и управление на платежни сметки с индивидуален IBAN за извършване на входящи и изходящи разплащания в BGN и EUR;

• незабавни P2P плащания;

• входящи банкови преводи към платежна сметка с IBAN или към сметка за електронни пари с персонален токен;

• изходящи банкови преводи към банкови сметки в лева;

• зареждане на средства със свързана карта;

• други услуги – предстои въвеждането на многобройни нови платежни услуги, предлагани чрез PhyreApp, за които ще бъдете надлежно информирани и които ще бъдат подробно описани чрез допълнение към настоящите Общи условия.  

„Неплатежни услуги", предлагани чрез Phyre App означава:

• възможност за включване на лоялни карти с баркод или QR код от различни доставчици на пазара – виртуален портфейл за карти за лоялност;

• визуализиране на търговски брошури/предложения – интерактивно разглеждане на оферти;

• автоматични нотификации;

• анализ на разходите;

• техническа възможност за мобилни плащания с Apple Pay и дигитализирането на картите издавани от PhyreApp в Apple Wallet;

“Пейнетикс сметка” означава платежна сметка, водена от Пейнетикс на Ваше име,  която може да изпокзвате за изпълнението на платежни операции и:

- която може да е свързана с Вашата платежна карта и

- по която се извършва зареждане на суми в съответствие с раздел 2 от настоящите Общи Условия и от която се извършват платежни операции в съответствие с раздел 3 от настоящите Общи Условия;

"Платежна операция" означава действие, предприето от клиент на Пейнетикс или на друг доставчик на платени услуги, по внасяне, прехвърляне или теглене на средства от/към платежна сметка или чрез платежна Карта, включително, POS операция, Интернет операция или P2P операция/плащане чрез QR код.

"POS операция" означава платежна операция, инициирана от Вас чрез Вашето мобилно устройство за закупуване на стоки или услуги в пункт за продажба на търговец.

"Интернет операция" означава платежна операция, инициирана от Вас за покупка на стоки или услуги в интернет чрез уебсайт на търговец, като се използват данните на Вашата Пейнетикс карта.

"P2P операция" означава платежна операция, инициирана от Вас за прехвърляне на средства от Вашата Пейнетикс сметка в сметка в Пейнетикс на друг потребител. P2P транзакциите над 25 лева са достъпни само след въвеждане на Phyre PIN;

„Платежно нареждане“: всяко нареждане от Клиент /платец/ към Пейнетикс, с което се разпорежда изпълнението на Платежна операция. Платежното нареждане може да бъде дадено на хартиен носител или по електронен път.

„Кредитен Превод“: национална или презгранична платежна услуга за заверяване на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции, извършвани по платежна сметка на платеца от доставчика на платежни услуги, който води платежната сметка на платеца, въз основа на дадено от платеца нареждане.

“Пейнетикс карта” означава платежна Вирутална карта, издадена от Пейнетикс на Ваше име, която е свързана с Вашата Пейнетикс сметка. Детайли относно Вашата Пейнетикс карта може да видите в  Phyre App;

„Зареждане чрез банков превод“ – мобилното приложение ви предоставя възможност да заредите Пейнетикс сметката си при нас, като изпратите банков превод към банковата сметка, посочена в приложението.

„Виртуална карта“- мобилното приложение предоставя възможност на всички потребители, които са заредили пари във Phyre App да вземат безлатно виртуална карта за сигурни плащания в интернет.

„Физичекса карта Phyre“- означава дебитна или предплатена карта на физически носител – пластика за контактно и безконтактно плащане и плащане с ЧИП и ПИН и е платежен инструмент, издаден от Пейнетикс, с БИН и логото на картова организация, лого на Файър и лого на издателя, с дата на валидност, персонализиран със защитни характеристики, като например PAN, PIN и CVC и използван за плащания на POS, или в Интернет среда, или за теглене на пари в брой на ATM, даващ възможност на картодържателя да подава платежни нареждания за платежни операции. Картата е платежен инструмент, свързан с Приложението  и предоставя достъп до Пейнетикс сметка Потребителят на приложението има възможност да  закупи тази карта към своята Пейнетикс сметка.

Услугите „Пейнетикс сметка“, „Пейнетикс карта“, „Зареждане чрез банков превод“, „Виртуална карта, и Физическа карта Phyre” -  се предоставят чрез Phyre App от „Пейнетикс” АД. „Виртуален портфейл за карти за лоялност“ - означава възможност за използване на Ваши карти за лоялност, чрез предоставяне на номер на ваша карта за лоялност, издадена от търговци или търговски вериги, които оперират на територията на Република България, във вашия виртуален портфейл.

„Интерактивно разглеждане на оферти“ – мобилното приложение ви предоставя възможност да разглеждате оферти от търговци или търговски вериги, по интерактивен начин.

Услугите „Виртуален портфейл за карти за лоялност“, „Интерактивно разглеждане на оферти“ се предоставят от „Файър“ АД, описано по-долу.

"Интернет операция" означава платежна операция, инициирана от Вас за покупка на стоки или услуги в интернет чрез уебсайт на търговец, като се използват данните на Вашата Пейнетикс карта.

"Такси" означава таксите, които дължите по силата на настоящите Общи Условия, във връзка с използването на предвидените в тях услуги. Те включват:

·       Такси за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка ("Такса за зареждане");

·       Текущи месечни такси ("Месечни такси");

·       Такси за използване на Вашата Пейнетикс сметка;

·       Такси за използване на Вашата Пейнетикс карта за извършване на плащания във валута, различна от тази, в която е създадена Вашата Пейнетикс сметка ("такса за операции в чуждестранна валута");

·       Такси за обратно изкупуване на притежаваните от Вас електронни пари ("Такса за обратноизкупуване");

·       Всякакви други такси, посочени в приложение  "Пейнетикс такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи Условия;

"MDES" означава дигитализиране на карта в мобилно устройство на клиента за извършване и получаване на плащания. Платформата MDES дава възможност за извършване на сигурни безконтактни плащания и плащания в приложения.

"Мобилно устройство" означава преносимо мобилно устройство, което поддържа NFC и работи на Android 5.0 OS или по-нова версия, с изключение на iPhone или iPad.

"Phyre PIN" означава уникалния личен идентификационен номер, който сте задали за Вас като част от инсталационния процес;

"Предварително зареден кредит" означава всяко салдо, предварително заредено от нас по Вашата Пейнетикс сметка;

"Политика за поверителност" означава политиката ни за поверителност, която заедно с настоящите Общи Условия описва базата, върху която всички лични данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте, ще бъдат обработени, обработвани и споделяни от нас, изменяно периодично в съответствие с неговите Условия и както е обяснено и дефинирано в настоящите Общи Условия;

"P2P операция" означава платежна операция, инициирана от Вас за прехвърляне на средства от Вашата Пейнетикс сметка в сметка в Пейнетикс на друг потребител. P2P транзакциите над 25 лева са достъпни само след въвеждане на Phyre PIN;

 „Плащания чрез QR код означава платежна операция, при която Phyre потребител генерира QR код, който може да бъде сканиран от друг phyre потребител, с цел прехвърляне на средства от сметки в приложението. Всеки потребител може да генерира собствен QR код, за да получи сума от други потребители.“

"Идентификационно ниво 2" означава процедура за идентификация, която изисква най-малко представяне на паспорт / лична карта и банково извлечение или друг идентификационен документ. Идентификацията се извършва с автоматизирана система https://shuftipro.com/ , а при необходимост данните могат да бъдат проверени и от служител на Пейнетикс.

"Искане за обратно изкупуване" означава искане от Вас да получите обратно средствата от Вашата Пейнетикс сметка в съответствие с раздел 14 от настоящите Общи Условия;

"Общи Условия" означава настоящите Общи Условия и включва нашата тарифа за таксите, която можете да намерите в приложението  "Пейнетикс такси и лимити",чрез Вашия Phyre App или на интернет страницата на Файър. Политиката за поверителност важи  за отношенията между нас, но не е част от Общите Условия;

"Транзакция" означава всяка транзакция, която може да бъде извършена от Вашата Пейнетикс сметка/ Пейнетикс карта, включително платежна операция и/или операция за обратно изкупуване;

"Toкъни" означава номера на картите, които мобилните устройства използват вместо номера на картата, отпечатан върху пластиката. MDES потвърждава транзакцията, декриптирана от токена обратно към номера на картата и го препраща на издателя за оторизация.

"Лимити" означават ограничения за ползване, които важат за Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, които са част от настоящите Общи Условия и които са посочени в приложение "Пейнетикс такси и лимити", което можете да намерите чрез Вашия Phyre App , или на уебсайта на Файър;

"Потребител", "Вие" или "Ваш" означава лицето, за което е идентифицирано, че е изтеглило и инсталирало Phyre App чрез регистрацията при нас  на Вашето пълно име, дата на раждане, адрес на пребиваване, националност, имейл адрес и мобилен  телефонен номер;

"Картова организация" означава Mastercard International (“Mastercard”), VISA Europe (“VISA”) или всяка друга асоциация или организация, поддържаща система за картови разплащания, приложими по настоящите Условия, включително всеки филиал, дъщерно дружество или правоприемник на който и да е от тях, в който Пейнетикс притежава членство и има право да издава Карти и да приема плащания, включително чрез Карти, приемани от тази картова организация.

"Забранена транзакция" означава всяка от следните Видове сделки:

1. всякакви продажби тип „пирамида”, Понзи схеми или подобни маркетингови или матрични програми или други схеми за "бързо обогатяване" или инвестиционни програми с Висока доходност;

2. продажбата, доставката или закупуването на незаконни предмети или предмети, които насърчават или улесняват незаконните дейности;

3. продажбата, доставката или закупуването на фалшифицирани продукти или на продукти, нарушаващи права на интелектуална собственост;

4. продукти или услуги за обработка или агрегиране на плащания от трети лица;

5. пране на пари;

6. финансиране или пропаганда на тероризма;

7. порнография, ескорт услуги и продажба и / или реклама на сексуални услуги;

Запазваме си правото да добавяме и други категории забранени транзакции, като добавяме такива категории или към тези Общи Условия или в отделен документ, публикуван на уебсайт: https://www.phyreapp.com.

"Писмено" включва и имейли. Когато използваме думите "писмен" или "писмена форма" това включва и изявления, направени чрез имейли.

„ЗПУПС“ означава Закон за платежните услуги и платежни системи.

1. Изтегляне и активиране на Вашия Phyre App. Phyre App услуги:

1. Създаване на Профил: За да изтеглите Phyre App, трябва да сте навършили 18 години и да притежавате допустимо според настоящите Общи Условия мобилно устройство. Влезте в Google Play Магазин и/или AppStore на мобилното си устройство и изпълнете инструкциите за изтегляне. По време на процеса на инсталиране и регистрация ще бъдете помолени да:

(а) предоставите Вашите лични данни, необходими за Вашата идентификация;

(б) зададете парола за профила и Phyre PIN; и

(в) прочетете и приемете настоящите Общи Условия.

Ако не сте изпълнили някоя от стъпките, посочени в (a) до (в) по-горе, не можете да завършите процеса на инсталиране на Phyre App.

2.  С инсталирането и регистрирането във Phyre App на Вашето мобилно устройство, Вие се съгласявате да използвате услугите, предоставяни от Вашия Phyre App, а именно: Платежни и свързани с тях услуги, предлагани от Пейненикс чрез електронен портфейл Phyre App” и „Неплатежни услуги, предлагани чрез Phyre App” Чрез инсталирането и регистрирането във  Phyre App на мобилното си устройство Вие правите изявление, че сте приели и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Предоставяните чрез Phyre App Неплатежни услуги не могат да се използват самостоятелно без използването на Пейнетикс карта или Пейнетикс сметка.

3. Като част от инсталационния процес ще бъдете задължени:

Да завършите процеса, описан на мобилното Ви устройство, за да свържете своята Пейнетикс карта с Пейнетикс сметката, включително изпълнението на изискванията за идентификация за откриване на Пейнетикс сметка и издаване на Пейнетикс карта, както и да създадете Вашия Виртуален портфейл за карти за лоялност и Интерактивно разглеждане на оферти. Не е допустимо да използвате пълномощник и/или трето лице при регистрацията си  и използването на Phyre App.

4. Особености при ползване на услугите:

Независимо от факта, че сте инсталирали Phyre App, няма да се считате за "Допустим" да имате Пейнетикс карта  и  Пейнетикс сметка, освен ако:

а) имате постоянно пребиваване в държава членка на Европейския съюз и

б) сте на възраст поне 18 години и имате правоспособност да сключвате правно- обвъзващ договор, и

в) сте преминали всички наши изисквани идентификационни процедури и проверки за  допустимост и сигурност, и

(г) сте ни предоставили валиден и функционален имейл адрес и телефонен номер.

(д) нямате предишна Пейнетикс карта, която е закрита едностранно от нас и не сте в нарушение на тези Общи условия.  

Не може да приемем регистрацията Ви, ако не сте „допустим“. Ако не сте „допустим“, моля незабавно да се откажете от всички опити да се регистрирате при нас.

Ние ще прегледаме заявлението Ви колкото е възможно по-скоро, а Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта ще бъдат в състояние на „обработва се“, докато не приключим с проверката ни и не активираме Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта. Също така, имаме право да отхвърлим заявлението Ви по наше свободно усмотрение.

В периода на разглеждане на Вашето заявление или по всяко време в бъдеще,  във връзка с Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, включително за целите на предотвратяване на измами и / или изпиране на пари:

(а) може да Ви помолим да представите писмени доказателства, за да докажете самоличността си, адреса си, произхода и/или източниците на финансиране на средствата за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта; и

(б) можем да извършваме проверки/верификация на самоличността Ви по електронен път директно или чрез използване на подходящи трети лица, като доставчици на услуги за проверка на самоличността.

Когато извършваме проверки/верификация на самоличността Ви, Ваша лична информация може да бъде разкрита пред трети лица, които са сертифицирани да извършат подобни проверки/верификация по надлежния ред от съответния компетентен орган. Тези проверки са проверки на самоличността и следователно няма да окажат неблагоприятно въздействие върху Вашия кредитен рейтинг. Въпреки това, тези трети лица могат да направят запис на съответната информацията, която може да остане в архива им като доказателство, че е извършена проверка за проверка на самоличността.

Нашето приемане на Вашата регистрация ще стане, когато Ви изпратим код за активиране чрез SMS, в който момент ще се счита, че има договор между Вас и нас, който договор ще е със срок на валидност: три години, от датата на пораждането на действие на договора (срок на договора).

Необходимо е незабавно да актуализирате личните си данни, ако се промени Вашето име, адрес, имейл адрес, данни относно документ за самоличност, номер на мобилен телефон, платежна карта или информация за банкова сметка. Измененията в тези данни  имат сила по отношение на нас, само от момента, в който сме били писмено уведомени за тях от Вас. Ние няма да носим отговорност за вреди, произтичащи от пропуска Ви да го направите.

5. Всеки Предварително зареден кредит, ако има такъв, ще бъде на разположение след успешно приключване на процеса на регистрация.

6. При изтеглянето или достъпа до приложението Phyre App ще се използват данни, за които ще се прилага Вашето съществуващо споразумение с мобилния Ви оператор за използване на данни и може да е свързано с такси, платими на доставчика Ви на мобилни услуги чрез мобилния Ви телефон. За повече подробности трябва да се консултирате с Вашия доставчик на мобилни услуги относно споразумението Ви за използване на данните.

7. Прекратяване на основание допустимост: ние си запазваме правото незабавно да прекратим Вашата Пейнетикс сметка и нашия договор с Вас, ако имаме основание да смятаме, че Вие или Пейнетикс сметката Ви не отговаряте на тези Условия. Ние разчитаме изцяло на Вашето уверение към нас, че сте „допустим“.

 2. Заредете сметката си в Пейнетикс

  1. При успешно преминаване на процедурата по идентификация и изискваните от Пейнетикс проверки можете да заредите своята Пейнетикс сметка, както е описано в този раздел 2 от настоящите Общи Условия, със средства, които да се използват за платежни операции. Минималната сума за зареждане на Вашата „Пейнетикс сметка“ е 10лв. (десет лева) или тази левова равностойност в друга валута, с изключение на GBP и EUR, за които минималните суми са съответно 10 GBP и 10 EUR.
  2. Балансът на Вашата Пейнетикс сметка никога не трябва да превишава определените лимити съгласно приложение "Пейнетикс Такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи Условия.
  3. Подробни инструкции за това как да заредите своята Пейнетикс сметка са посочени в Phyre App.
  4. Можете да зареждате сметката си в Пейнетикс  чрез:

(а) използване на Ваша кредитна карта; или

б) използване на Ваша дебитна карта  / предплатена карта.

в) чрез банков превод, съгласно правилата на Раздел 7, член 1.

  1. Натрупаните по този начин средства ще бъдат кредитирани по Вашата Пейнетикс  сметка незабавно след получаване на средствата от нас.
  2. Ако в резултат на операция по зареждане се превишават едно или повече от ограниченията, посочени в приложение "Пейнетикс Такси и лимити", операцията  няма да бъде одобрена.
  3. Ние си запазваме правото да откажем да приемем конкретна операция по зареждане или да деактивираме определен метод за зареждане без предизвестие  до Вас, с цел предотвратяване на измами, пране на пари или всякаква друга незаконна дейност.
  4. Ние ще Ви таксуваме с Такса за зареждане всеки път, когато извършвате операция по сметката Ви. Размерът на тази такса за зареждане може да се променя в течение на времето съгласно раздел 13 от настоящите Общи Условия.  Текущите ставки на таксите могат да бъдат намерени в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което е достъпно чрез Вашия Phyre App, или на уебсайта на Файър.

3. Използване на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта

1. След като активирате Phyre App, заредите Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта е активирана, при наличие на техническа обезпеченост и съгласно  тези Общи Условия във всеки отделен случай, можете да използвате своята Пейнетикс карта в рамките на наличните по нея средства, за извършване на платежни операции. Имате право да използвате Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта само лично и нямате право да предоставяте ползването им на никой друг, както и нямате право да продавате или прехвърляте на никого възможността да ги използва. Ако разрешите достъп до Вашата Пейнетикс сметка и/или Вашата Пейнетикс карта на друго(и) лице(а), Вие ще носите пълна отговорност за всички транзакции, инициирани от това лице(а). Някои търговци може да не приемат плащания чрез Пейнетикс карти. Ваша отговорност е да проверите при всеки търговец каква е неговата политика. Ние не поемаме никаква отговорност, ако търговец откаже да приеме плащане чрез Пейнетикс карта.

2. Трябва да се уверите, че има достатъчно наличност в сметката Ви в Пейнетикс, за да покриете сумата на дадена транзакция и всички приложими такси. Възможно е да откажем да извършим операция, ако нямате достатъчно салдо, за да покриете сумата на транзакцията и всички приложими такси.

3. Няма да бъдат начислявани никакви лихви по Вашата Пейнетикс сметка. Наличността по Вашата Пейнетикс сметка не е депозит и нямате право да претендирате лихви.

4. Всички Пейнеикс сметки, които се водят във валута български лева са обозначени с международен номер на банкова сметка (IBAN). Пейнетикс сметките с IBAN могат да бъдат използвани за изпълнение на платежни операции с кредитен превод. Вие може да получавате кредитни преводи, включително стандартни банкови преводи, по Вашата Пейнетикс сметка с IBAN, както и да нареждате кредитен превод от Вашата Пейнетикс сметка с IBAN към друга платежна сметка, обозначена с IBAN. Пейнетикс изпълнява кредитни преводи в сроковете, установени в ЗПУПС.

5. Сумата, която можете да изразходвате с Вашата Пейнетикс карта, може да бъде ограничена според правилата на съответната Картова организация или от политиките за приемане на плащания на съответния търговец.

6. Ще приспаднем стойността на Вашите транзакции от салдото по сметката Ви в  Пейнетикс. Също така ще приспадаме всички приложими такси, веднага щом те станат дължими от Вас.

7. Наред с това, Вие се съгласявате и задължавате пред нас да не нарушавате правилата за достъп до приложението Phyre, както и да не правите каквото и да било опити,  да прекъснете или да накърните функционалността му, включително, без ограничение: да не разпространявате файлове, съдържащи вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.

8. Забранено е да използвате Пейнетикс сметката Ви и Вашата Пейнетикс карта:

а) за получаване на налични плащания (или за подпомагане на други в такава дейност);

б) в противоречие с приложимите законови или подзаконови нормативни актове, включително, без ограничение, тези, които се отнасят до пране на пари, измама, престъпна дейност, финансови услуги или защита на потребителите;

в) във връзка със сделка, която е забранена сделка съгласно настоящите Общи Условия; или за търговски или бизнес цели.

4. Одобряване на платежни операции

1. Трябва да одобрите всяка транзакция в момента, в който тя бъде инициирана от Вас.

2. Искането за обратно изкупуване ще се счита за отправено от Вас, когато се свържете с нас, за да поискате обратно изкупуване, както е описано в раздел 14 от настоящите Общи Условия.

3. Извършването на POS операция ще се счита за наредено от Вас чрез приложението Phyre, където следвайки инструкциите на търговеца, Вие оторизирате Платежната транзакция посредством приложението Phyre, чрез въвеждане на Phyre PIN с пръстов отпечатък или лицево разпознаване и задържане на мобилното Ви устройство срещу безконтактен терминал с цел извършване на плащане

4. Кредитни преводи/P2P операции/плащания чрез QR код ще се считат за наредени от Вас, когато (в приложението Phyre):

(а)при кредитни преводи  - попълнете платежно нареждане за кредитен превод в приложението като изберете бутон „изпращане на пари“, после изберете бутон ”банков превод” и попълнете данните за IBAN номер на Вашата Пейнетикс сметка, име (наименование) на получателя; международен номер на банкова сметка (IBAN) на получателя, сума на платежната операция, валута на платежната операция, дата за изпълнение, основание (информация за получателя), допълнителни пояснения, и въведете Phyre PIN. За да извършите успешно кредитен превод, Вие трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво 2  и да имате активна сметка с IBAN в Пейнетикс.

(б) при P2P операции/плащания чрез QR код - - изберете данните на сметката в Пейнетикс, по която искате да прехвърлите средства (по мобилния номер на съответния притежател на сметката); и след попълване на необходимата информация за извършване на превода.

5. Можете да оттеглите или отмените съгласието си за дадена транзакция по всяко време, докато то бъде получено от нас. Съгласието за извършване на транзакция не може да бъде оттеглено (или отменено) от Вас, след като сме го получили.

6. Вашето съгласие за транзакция ще се счита за получено от нас, както следва:

(а) за POS транзакции - към момента, в който получим инструкцията за плащане от търговеца;

(б) за кредитни преводи/P2P транзакции/плащания чрез QR код - в момента, в който получим инструкцията за плащане/платежно нареждане от Вас чрез приложението Phyre; и

(в) за искания за обратно изкупуване -  към момента, в който получим искането от Вас в съответствие с раздел 14.2 от настоящите Общи Условия.

5. Блокиране на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс Карта и отхвърляне на Транзакции от Вашата Пейнетикс сметка:

1. Ние можем по всяко време да преустановим, ограничим или деактивираме  Phyre App или Пейнетикс карта, или да спрем или ограничим достъпа до Вашата Пейнетикс сметка, или да откажем да издадем или заменим Phyre App или карта, поради причини, свързани със следното:

(а) ние сме загрижени за сигурността на приложението Phyre или на Пейнетикс картата, която сме Ви издали;

(б) знаем или подозираме, че Вашия Phyre App., Вашата Пейнетикс карта или Вашата Пейнетикс сметка се използва по неразрешен, незаконен или измамен начин;

(в) трябва да го направим, за да се съобразим със закона на всяка приложима юрисдикция или с инструкциите, дадени от Картова организация;

(г) уведомени сме, че Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, както е описано подробно в раздел 11; или

(д) ако договорът между нас е бил прекратен, както е описано подробно в раздел 9.

2. Ако това не би компрометирало необходимите разумни мерки за сигурност и/или не би било незаконно по друг начин, когато е практически възможно, ние ще Ви информираме за действията по т.1 по телефона или по електронната поща, посочвайки причините за спиране, ограничаване или анулиране на Вашия Phyre App, Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта, съответно за спирането или ограничаването достъпа до Вашия  профил или за отказа ни да издадем или заменим функционалност в приложението Phyre или карта Пейнетикс. Ако не е възможно да Ви информираме предварително, ще Ви информираме незабавно след това, като посочим причините за това.

3. Ние ще деблокираме Вашия Phyre App, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка във възможно най-кратки срокове, след като причините за блокирането престанат да съществуват и ще Ви информираме по телефона или електронната поща, когато сме деблокирали Phyre App, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка.

4. Ние може да откажем да извършим платежна операция, ако:

а) салдото, налично по Вашата Пейнетикс сметка по време на операцията е недостатъчно, за да покрие сумата на операцията и всички приложими такси;

б) ние, по наше усмотрение, считаме, че действате в нарушение на настоящите Общи Условия или на приложимите закони, правила и разпоредби;

в) считаме, че определена транзакция е потенциално подозрителна или незаконна; или

г) поради грешки, неизправности (механични или други) или откази от страна на търговци, платежни оператори, картови мрежи или схеми за плащане, обработващи транзакции.

д) не можем да удостоверим самоличността Ви;

е) не сме в състояние да проверим самоличността на получателя на плащането;

ж) не изпълнявате разумни искания от нас за информация;

з) ако имаме причина да считаме, че сигурността на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта е била компрометирана по какъвто и да е начин или че Вие и / или всяко друго трето лице се опитвате да инициирате или вече са започнали незаконни/забранени/неразрешени транзакции чрез Вашата Пейнетикс сметка и / или карта Пейнетикс.

5. Ако откажем да извършим операция, освен ако информирането Ви би компрометирало разумни мерки за сигурност или би било по друг начин незаконно, ние ще Ви информираме при първа възможност и при всички случаи до края на работния ден след деня, в който сме получили Искане за транзакция. За POS транзакции обикновено ще Ви информираме със съобщение за грешка в безконтактния терминал на търговеца и разписка, показваща, че плащането не е извършено, въпреки че в някои случаи можем да Ви информираме по телефона или по електронна поща. При кредитни преводи/P2P транзакции/плащания чрез QR код на екрана ще се появи съобщение за грешка, което показва, че плащането не е извършено. Можете да се свържете с нас, за да попитате за причините за отказа ни да извършим тази транзакция и за инструкции как можете да поправите информацията, която е довела до отказа ни да одобрим транзакция.

6. Ако блокираме акаунта блокираме всички функционалности.

 7. Можете да коригирате всяка информация, която притежаваме, и която може да ни накара да откажем дадена Транзакция, като се свържете с нас.

6. Използване на услугите Виртуален портфейл за карти за лоялност и Интерактивно разглеждане на оферти.

1. За да достъпите и използвате услугата Виртуален портфейл за карти за лоялност, се съгласявате да предоставите номер на ваша карта за лоялност, издадена от търговци или търговски вериги, във вашия виртуален портфейл. Впоследствие добавените от вас карти за лоялност могат да бъдат използвани директно през мобилното приложение при покупка на каса от съответния търговец. Когато добавяте номер на карта за лоялност, трябва да предоставите пълна и достоверна информация. Не можете да използвате карта за лоялност, която не е ваша, за да използвате услугата.

2. Интерактивно разглеждане на оферти – мобилното приложение ви предоставя възможност да разглеждате оферти от търговци или търговски вериги или доставчици на услуги. Офертите се актуализират спрямо графика на съответния търговец.

7. Използване на услугите Зареждане чрез банков превод:

Phyre потребителите могат да зареждат сметката си в приложението, като изпратят кредитен превод, включително банков превод от своя платежна  сметка, включително банкова сметка, обозначена с IBAN, към своя Пейнетикс сметка обозначена с IBAN. Ако потребителите нямат Пейнетикс сметка обозначена с  IBAN, те могат да изпратят кредитен превод от своя платежна сметка, включително банкова сметка, с IBAN към банковата сметка, посочена в Приложението - условие за използване на услугата е потребителят да попълни своя клиентски номер (Пейнетикс тоукън, представляващ код, обозначаващ Пейнетикс сметката, наличен в приложението, за да можем ние да разпределим постъпилите по сметката средства. Моля да имате предвид обаче, че банката от която се прави превода най-вероятно има такава.

8. Използване на услугите „Виртуална карта“ и „Физическа карта Phyre“

1.Всички потребители, които са заредили пари в своята „Пейнeтикс сметка“, получават възможност да получат безлатно виртуална карта. Те ще могат да виждат номера, датата на изтичанe и cvv кода на виртуалната карта само след като въведат своя Phyre PIN.

2.Потребителите на Phyre app ще могат да блокират/разблокират картата си от мобилното си устройство.

3.Виртуалната карта се издава към „Пейнетикс сметката“. 

4. Потребителите на Phyre app могат да закупят пластика към своята „Пейнетикс сметка“. Тя се доставя по куриер на посочен от потребителя адрес, запечатана и неактивна. Разноските, свързани с издаването на физическата карта и доставката й до посочения от потребителя адрес, са посочени в приложение „Пейнетикс Такси и Лимити“.

Потребителите могат да изберат ПИН на картата си от приложението и да го виждат впоследствие след като въведат своя Phyre ПИН. 

Потребителите могат да блокират/разблокират картата си чрез мобилния си апарат.

5. Потребител, закупил пластика към своята „Пейнетикс сметка”, може да се откаже от покупката в рамките на деня, в който е я извършил, като в този случай разноските, заплатени за издаване и доставяне на картата ще му бъдат възстановени. Ако отказът от поръчка е извършен след изтичане на посочения по – горе срок и поръчката е изпълнена, разноските по издаване и доставяне на картата не се възстановяват и са за сметка на Потребителя.

9. Прекратяване на договора и анулиране на Вашия Phyre App

1. Договорът между нас, който е изложен в настоящите Общи Условия, ще продължи да действа до прекратяването му в съответствие този раздел.

2. Имате право да прекратите договора между нас, който е описан в настоящите Общи Условия, по всяко време с писмено предизвестие до нас. Ще трябва да прекратите този договор, ако актуализирате мобилното си устройство на друго мобилно устройство, което работи с друга операционна система или ако се отказвате от мобилния телефонен номер, с който е свързано Вашия Phyre App. За услугите, предоставени дистанционно, имате законно право да се откажете от договора по всяка време на действието му. Нямате право да промените решението си по отношение на транзакциите, вече извършени от Вас чрез използване на Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс Карта.

3. Ние имаме право да прекратим незабавно договора с Вас, като изпратим писмено известие до Вас, ако нарушите която и да е част от настоящите Общи Условия, включително при едно от следните Условия:

- нарушавате някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия

- ако не сте платили дължими такси към нас

- в случай на Ваша смърт или недееспособност.

- ако в разумен срок, посочен  от нас, не ни предоставете информация, която е необходима за предоставяне на услугите по тези Общи Условия;

- използвате нашите услуги по начин, който нарушава правата на другите ни клиенти или предприемате каквито и да било действия, които според нашето разумно мнение биха могли да навредят на нашата репутация или сигурност;

- нарушавате или опитвате да нарушите защитата на нашия уебсайт и/или мобилното приложение (включително, но не само: да променяте или да опитвате да променяте всякаква информация, предприемате неупълномощени влизания, неоторизиран достъп или изтриване на данни, както и намеса в услугата, системата, хост или мрежа, всякакъв вид, спам, хакерство, фалшифициране на данни или други разрушителни или вредни действия или застрашаване  на сигурността по какъвто и да е начин;

- считаме, по наше разумно мнение, че използвате услугите ни, във връзка с измамна, незаконна или неетична дейност или позволявате на трето лице  да направи това.

4. Вън от случаите по т.3, ние имаме право да прекратим договора с Вас по каквато и да е причина, като Ви изпратим най-малко 1- месечно писмено предизвестие.

5. Можем също така да прекратим договора с Вас незабавно и / или да прекратим незабавно Вашия Phyre App и ползването на услугите Пейнетикс Карта и / или Вашата Пейнетикс сметка, както и другите услуги, които предлага приложението, ако преценим, че Вашите Phyre App, се използва умишлено от Вас или от някой друг за извършване на измама или за други незаконни цели; Ако направим това, ние ще Ви уведомим по телефона или по електронната поща, веднага щом ни е възможно да го направим, при което трябва да прекратите използването на Вашите Phyre App, и особено услугите Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс Сметка.

6. Ако ние или Вие прекратите договора между нас, веднага щом ни бъде възможно (и обикновено в рамките на 10 работни дни, след като ни уведомите, че прекратявате  този договор), ние ще върнем всички останали средства по баланса във Вашата Пейнетикс Сметка (след приспадането на всички текущи транзакции и приложимите такси). Моля, обърнете внимание, че за да се спазят приложимите законови и регулаторни изисквания, включително изискванията за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, може да се наложи:

(а) да потвърдите самоличността си; и

(б) да получите остатъчното салдо в своя лична банкова сметка на Ваше име, като трябва да ни кажете коя Ваша сметка предпочитате.

7. След като договорът между нас бъде прекратен, няма да имате право на възстановяване на суми, които вече сте похарчили за оторизирани или неосчетоводени транзакции, или каквито и да е такси за използване на сметката и картата Ви, направени преди прекратяването.

10. Защита на сигурността на Вашия Phyre App, Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта

1. Трябва да третирате Вашия Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, потребителски идентификатори, пароли и Phyre PIN със същото ниво на грижа и усърдие, сякаш са пари в брой, като Вие се задължавате да не ги разкривате или да позволявате те да бъдат използвани от който и да е било друг.

2. Ако Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, или ако подозирате, че някой друг има достъп до Вашия Phyre App или Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта или знае Вашите идентификатори на потребител, пароли или Phyre PIN, следвайте инструкциите, посочени в раздел 11 по-долу. Забележете, че може да загубите част или цялото салдо по сметката Ви по същия начин, както ако сте загубили пари в портфейла си, ако не спазвате нашите инструкции за сигурност и поверителност на достъпа.

3. Вие носите отговорност за настройката на Phyre PIN. Phyre PIN трябва да отговаря на следните изисквания:

- трябва да се състои от четири цифри

- най-малко три цифри трябва да бъдат различни

- цифрите не трябва да се показват в цифров ред (например 1234 няма да се приемат като Phyre PIN).

4. Трябва да запомните Phyre PIN и да го пазите в тайна по всяко време. Никога не бива да разкривате на никого своя Phyre PIN или друга информация, свързана с персоналните защитни характеристики на платежните инструменти по тези Общи Условия. Ако подозирате, че някой друг знае Вашия Phyre PIN, трябва да ни информирате незабавно и да го промените възможно най-скоро.

5. В случай, че Вашия Phyre App бъде въведен 3 (три) последователни пъти грешен Phyre PIN при опит за оторизиране на транзакция, за да сме сигурни, че в действителност Вие се опитвате да влезете в профила на приложението, ние ще блокираме Вашия профил и ще изискаме да изпратите снимка (селфи) с лична карта или паспорт, на която ясно се вижда Вашето лице и документ за установяване на самоличността Ви или ще поискаме провеждане на видеоразговор. Изпращането на снимката се извършва на следния имейл-адрес: support@phyreapp.com. В срок до 3 работни дни ние ще разблокираме профила Ви и ще Ви предоставим достъп до приложението.

6. Ние имаме право да деактивираме всеки Ваш идентификационен код, парола или ПИН, независимо дали са избрани от Вас или са Ви предоставени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение Вие не сте изпълнили някое от разпоредбите на тези Общи Условия.

7. Препоръчваме Ви да проверявате периодично историята на баланса по сметката Ви и Вашите транзакции чрез приложението Phyre. Ние ще Ви предоставяме извлечение за скорошни транзакции чрез приложението Phyre, като може да искате да запазите екранна снимка на това извлечение за Вашия архив. Вашето извлечение ще покаже:

(а) информация, свързана с идентифицирането на всяка транзакция;

(б) сумата на всяка транзакция, посочена във валутата, в която е била платена или дебитирана от Пейнетикс сметката Ви;(в) където е приложимо, сумата на всяка транзакция след обмяна на валута (ако има такава); и

(г) за всяка транзакция - датата, на която Вашето нареждане е получено от нас, както е описано в раздел 4 от настоящите Общи Условия.

8. Когато промените мобилното си устройство, трябва да излезете от профила си и да изтриете приложението Phyre от "старото" мобилно устройство.

11. Докладване на нарушения на сигурността и/или за неразрешени или неточно изпълнени транзакции

1. Ако знаете или подозирате, че:

а) Вашето мобилно устройство с Вашия Phyre App е било изгубено или откраднато, или

б) някой друг има достъп до Вашия Phyre App и услугите, предоставяни от него или (в) Вашите идентификатори на потребител, пароли или PIN на Phyre или всяка друга информация за сигурността е известна или станала достъпна до трето лице, трябва да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@phyreapp.com, като наред с това, да ни се обадите на +35970012207, който е на разположение между 09:00 и 18:00 (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък.

2. Ако смятате, че транзакция, която не е разрешена от Вас, е била обработена или че транзакцията е била извършена неправилно, трябва да се свържете с нас незабавно на нашата гореща линия за услуги, която е на разположение между 07:00 и 18:00 часа (Източно Европейска часова зона) от понеделник до петък или да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@phyreapp.com. Ние може да Ви помолим да ни изпратите формуляр за оспорване на транзакция.

3. Ние ще проведем разследваме относно твърдението Ви, че дадена транзакция не е била разрешена от Вас и когато това е позволено от закона, може да съберем такса за това разследване.

12. Възстановяване на средства от неразрешени или неточно извършени  транзакции

1. При условие, че сте ни уведомили в съответствие с раздел 10.2 по-горе за всяка неразрешена / неправилно извършена транзакция, без забавяне и най-късно до 13 месеца от датата на извършването им, Вие имате право на възстановяване на средствата по тази транзакция при условията, посочени в този раздел.

2. Ако сте инициирали транзакция и получателят не е получил наредените средства,  ние ще положим незабавни усилия да проследим транзакцията и ще Ви уведомим за резултата. Освен ако не можем да докажем, че платежната операция е получена от доставчика на платежни услуги на получателя, ние ще възстановим съответната сума по неточно извършената операция и ще възстановим баланса на Вашата сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна транзакция не е била извършена.

3. Ако ние извършим платежна операция в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, включително, съобразно посочения от Вас IBAN, ние няма да носим отговорност пред Вас за неизпълнение или неточно изпълнение, ако се окаже, че предоставената ни от Вас информация е невярна, неточна или непълна. Ще положим обаче разумни усилия, за да възстановим средствата, свързани с тази транзакция, като ще  Ви таксуваме за направените от нас разходи.

4. Ако ние сме отговорни за неправилно извършена и/или неразрешена транзакция, за която сте ни уведомили в съответствие с раздел 12.2 по-горе, ние ще възстановим съответната сума като възстановим баланса на Вашата Пейнетикс сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна транзакция не е била извършена.

5. Ако неразрешена транзакция е извършена в резултат на измама или когато с умисъл или груба небрежност Вие не сте използвали Phyre App, Пейнетикс картата  или Вашата Пейнетикс Сметка в съответствие с настоящите Общи Условия (включително не сте спазили задълженията за опазване на Phyre App, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата, потребителски идентификатори, пароли и Phyre PIN или всяка друга информация за сигурността), няма да възстановим сумата и Вие ще бъдете отговорни за цялата сума на неразрешената транзакция и ще понесете всички загуби.

6. В случай, че имате основание за възстановяване на суми по неправилно извършени или неразрешени транзакции, ние ще ги възстановим възможно най-скоро след получаване на Вашата претенция или на допълнителна информация, която може да поискаме, за да разследваме правото Ви на възстановяване. Ако обаче, след разследване, имаме разумни основания да смятаме, че възстановяването в действителност не се дължи на Вас по каквато и да било причина или че сме направили неоснователно възстановяване, ние ще имаме право да поискаме връщане обратно на предишното възстановяване и Вие ще бъдете отговорни за всяко загуба, която е причинена на нас или на Вас от използването на приложението Phyre, на карта Пейнетикс или на  Вашата Пейнетикс сметка.

7. Когато Пейнетикс действа като доставчик на платежни услуги на получателя и не е изпълнил или неточно е изпълнил платежна операция, Пейнетикс незабавно заверява сметката на получателя, посочен в платежното нареждане, със сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция или в случай на дублирано изпълнение на разрешена платежна операция възстановява сметката на получателя в състоянието, в което тя би се намирала без изпълнението на неточно изпълнената платежна операция.

8. Когато Пейнетикс действа като доставчикът на платежни услуги на получателя и е изпълнил неточно платежна операция, като е заверил платежна сметка с различен от посочения в платежното нареждане уникален идентификатор, или е заверил сметката на получателя със сума, различна от посочената в платежното нареждане, или е дублирано изпълнението на разрешена платежна операция, Пейнетикс има право да извърши служебен коригиращ превод в срок до 5 работни дни от датата на заверяването, съответно възстановяването по  т.7. Пейнетикс може да задължи сметката на получателя, когато по тази сметката има средства, до размера на подлежащата на коригиране сума, но не по-късно от срока по предходното изречение. Ако по сметката на получателя няма средства, достатъчни за възстановяване на подлежащата на коригиране сума към последния ден на срока по изречение първо, Пейнетикс извършва служебен коригиращ превод в размер, равен на наличността по сметката към този момент.

13. Обратно изкупуване на електронните пари, държани по Вашата сметка

1. Вие имате право да поискате обратно изкупуване на електронните пари, държани във Вашата Пейнетикс сметка, като нямате право да осребрите сумата на Предварително заредения кредит, ако има такъв.

2. Имате право да осребрите средствата по Вашата Пейнетикс сметка (различни от тези по Предварително заредения кредит) по всяко време, изцяло или частично, при спазване на ограниченията в раздели 4.2 и 13.1 по-горе.

3. За да обработим Вашето Искане за обратно изкупуване, може да поискаме да ни предоставите документи, доказателства и друга информация, за да потвърдите самоличността си, с цел спазване на приложимите законови и регулаторни изисквания.

4. Ние може също така да начислим такса за обратно изкупуване, ако е налице едно от следните обстоятелства: (а) искате обратно изкупуване преди изтичане на срока на договора с нас;

(б) ако сте прекратил договора, съгласно настоящите Общи Условия преди уговорения срок на валидност; или след изтичане на една година след прекратяването на договора с нас.

5. Размерът на таксата за обратно изкупуване може да се промени с течение на времето, а текущите ставки на таксите могат да бъдат намерени в приложението "Пейтеникс  Такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Phyre App или на интернет страницата на Файър.

6. Ние ще възстановим средствата от Вашата Пейнетикс сметка, като по наша преценка, имаме право да ги преведем към лична банкова сметка на Ваше име, която сте използвали при зареждане на сметката Ви при нас.

14. Нашата отговорност

1. Ние няма да носим отговорност пред Вас за вреди и загуби, произтичащи от:

(a) всяка неразрешена транзакция, при която сте действали с измама или когато с умисъл или груба небрежност не сте използвали Phyre App и/или Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс карта в съответствие с настоящите Общи Условия (включително задълженията Ви за безопасно използване на Phyre App, Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, потребителски идентификатори, пароли и Phyre PIN или друга информация, свързана със сигурността);

(б) всяка транзакция, която сме извършили в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, когато се окаже, че предоставената ни от Вас информация е неправилна (въпреки че ще полагаме разумни усилия, за да възстановим средствата по тази транзакция);

в) всяко необичайно или непредвидимо обстоятелство извън нашия контрол, когато не бихме могли да избегнем настъпването на неговите последици, въпреки полгагането на разумни усилия за това;

г) отказа на търговец да приеме Вашата карта Пейнетикс (чрез приложение Phyre или по друг начин);

(д) неизправност на Вашето мобилно устройство или друго оборудване, софтуер или услуги, които са необходими за успешното техническо изпълнение на дадена операция и върху което нямаме контрол; или

д) спазването на приложимите законови или регулаторни изисквания или указанията, дадени от Картова организация.

2. Ние също така няма да носим отговорност за:

а) прекъсване на дейността; или

б) загуба на приходи, репутация, пропуснати ползи или очаквани спестявания; или

(в) всяка загуба или вреда, която не произтича директно от нарушаването на настоящите Общи Условия от наша страна.

3. Ще полагаме разумни усилия, за да Ви предоставим Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, но ние няма да носим отговорност за загуби или вреди, които възникват, ако те или приложението Phyre не са достъпни по всяко време или ако достъпът се прекъсва.

4. Освен загубите, посочени в параграфите по-горе (за които не носим отговорност) и при спазване на параграфите по-долу, максималният общ размер на нашата отговорност към Вас за вреди по или във връзка с настоящите Общи Условия, при всички обстоятелства ще бъде ограничена до сумата от 400 лева за всеки 12-месечен период от действието на договора с нас.

5. Ние не гарантираме и не обещаваме, че Phyre App ще отговаря на Вашите изисквания или че работата на Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс картата ще бъде непрекъсната или без грешки или че Phyre App няма да има никакви вируси, троянски коне или друг подобен софтуер или подобни програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни или други компютърни програми, използвани от Вас, или че дефекти в приложението Phyre ще бъдат коригирани (въпреки че ние ще се стремим да Ви помогнем, ако се свържете с нас).

6. Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна система, компютърни програми и платформа, за да получите достъп до Phyre App. Ние не осигурява антивирусен софтуер, по ваша преценка може да използвате собствения Ви антивирусен софтуер.

7. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или вреди, причинени от вирус, разпространение на атака на отказ на услуга или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази Вашия компютър или друго устройство или оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал за използването на приложението Phyre.

8. Вие ще използвате Phyre App, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата Ви на свой собствен риск

15. Промоционални и бонусни програми

1. Ние си запазваме правото да организираме промоционални и бонусни програми за наши Потребители, да определяме параметрите за провеждане на промоцията, както и да ги променяме и прекратяваме по наше усмотрение, като не носим никаква отговорност спрямо потребителите на приложението.  

16. Интелектуална собственост и защита на информацията

1. Всички права върху на интелектуална собственост върху Phyre App и неговото съдържание по целия свят принадлежат на Пейнетикс и съответно Файър. Правата в приложението Phyre App се лицензират (не се продават) и нямате права в или към Phyre App освен правото да го използвате лично в съответствие с условията на настоящите Общи Условия.  

2. Всички аспекти на приложението Phyre App, включително специфичният дизайн и структурата на отделните програми, са част от нашите търговски тайни и / или обекти, защитени с авторски права. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или по друг начин предоставяте на трети лица такива търговски тайни или материали, защитени с авторски права, без предварителното наше писмено одобрение.

3. Всички аспекти на картата Пейнетикс и приложението Phyre, включително специфичния дизайн, начина на функциониране, техническите функционалности и структурата на отделните програми, са част от търговските тайни на Пейнетикс и / или обекти и права, защитени с авторско право. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или предоставяте по друг начин на такива търговски тайни или материали или права, защитени с авторско право, под каквато и да е форма на трети лица без предварителното писмено одобрение на Пейнетикс.

17. Промени в настоящите Общи Условия

1. Ние си запазваме правото да променяме Общите Условия по всяко време. Ще вземем предвид интересите Ви, засегнати от предвидените промени, и ще направим промени, които считаме за разумни. Промените в обменните курсове ще влязат в сила незабавно, когато те са във Ваша полза или в резултат от промяна на референтната ставка на Mastercard за съответния период. В случаи на промени в тези Общи условия, които са във Ваша полза и подобряват защитата на правата Ви като потребител и/или са свързани с добавяне на нови услуги в PhyreApp, тези промени ще влязат в сила незабавно, като изборът дали да се ползвате от новите услуги е изцяло от Ваша свободна преценка.

2. Вън от случаите по т. 1 по-горе, за всички останали промени ние ще Ви предоставим най-малко два месеца предварително писмено известие по електронната поща или директно във Вашия Phyre App за всяка предвидена промяна в Общите Условия, като ще Ви предоставим новата версия на Общите Условия.  Ако не сте съгласни с предложената промяна, трябва да ни кажете чрез един от методите за контакти преди тази промяна да влезе в сила, в противен случай ще се счита, че сте приели промяната в Общите Условия.

18. Такси и лимити. Обменни курсове

1. Подробна информация за таксите и лимитите, свързани с Вашия Phyre App, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка се намира в настоящите Общи Условия и Тарифата към тях, съдържаща се в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Phyre App или на интернет страницата на Файър. Всички ограничения за използването на Вашия Phyre App, Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка са описани в приложението "Пейнетикс такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Phyre App или на интернет страницата на Файър. С приемането на Общите Условия и активирането на Вашия Phyre App Вие се съгласявате, че:

- За всички нови потребители на PhyreApp ще бъде активиран Безплатен план (съгласно Тарифата в приложението).

- Всеки потребител, за който е активен Безплатният план, по всяко време може да премине към „Платен план“ (съгласно Тарифата в приложението „Пейнетикс такси и лимити“). В момента на преминаване към Платения план, потребителят заплаща от баланса си месечната такса за първия месец.

- Всеки потребител, за който е активен Платеният план, по всяко време може да премине към „Безплатен план“, като заплатеният от потребителя период на Платения план остава активен до изтичането му.

2. Когато приключите регистрацията на Вашата Пейнетикс сметка, ще имате възможност да изберете валута по подразбиране. Избраната валута ще бъде Вашата валута по подразбиране за Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка и всички приложими такси ще бъдат конвертирани в нея.

3. Когато извършвате транзакции във валута, различна от Вашата валута по подразбиране, сумата на транзакцията ще бъде преобразувана във Вашата валута по подразбиране. Обменният крус ще бъде определен в деня, в който е извършено окончателното уреждане на транзакцията. Обменните курсове, които използваме за подобни транзакции, са тези, прилагани от MasterCard®. При кредитни преводи, обменните курсове, които използваме са фиксинга на БНБ към съответната дата. Може да се прилага и такса за операции в чуждестранна валута, както е описана в приложението "Пейнетикс Такси и лимити".

19. Вашите лични данни и детайли за контакт

С приемането на настоящите Общи Условия Вие потвърждавате, че информацията, която ни предоставяте и ще ни предоставяте, е вярна, точна и актуална. С приемането на настоящите Общи Условия Вие потвърждавате, че ще ни уведомите незабавно, като се свържете с нас на support@phyreapp.com, ако промените личните си данни. Можете също така да актуализирате своя адрес и данни за електронна поща, като следвате инструкциите в Phyre App. Ако се свържем с Вас във връзка с Вашия Phyre App, Вашата карта Пейнетикс или Вашата Пейнетикс сметка, ще използваме най-новите ни известни данни за контакт, които сте ни предоставили.

20. Защита на данните и как използваме личната Ви информация

1. Личните данни, които ни предоставяте (включително, без ограничение, имейл адрес или друг идентификатор на потребител и парола), ще бъдат обработени от Phyre и Пейнетикс в съответствие и за целите, посочени в настоящите Общи Условия и Политиката ни за поверителност. Моля, прочетете внимателно Политиката ни за поверителност, тъй като тя предоставя информация за това как използваме, споделяме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация.

2. Ако подозираме, че ни е дадена фалшива или неточна информация, можем да запишем подозренията си заедно с всяка друга подходяща информация.

3. Не трябва да ни предоставяте лична информация за някой друг (като алтернативни имена на контакти), без предварително да сте получили съгласието му тази информация да бъде използвана и оповестена за такова използване в съответствие с настоящите Общи Условия и Политиката ни за поверителност. Когато предоставите такава информация от трета страна, ние ще приемем, че той или тя е дал съгласие, въпреки че все пак може да поискаме потвърждение.

21. Прехвърляне на права

Файър и/или Пейнетикс може да прехвърли правата и задълженията си по настоящите Общи Условия на друго дружество или лице (включително един на друг, ако  е законно) по всяко време, като Вашите права съгласно настоящите Общи Условия няма да бъдат засегнати. Вие нямате право да прехвърляте правата и задълженията си по настоящите Общи Условия на друго лице или компания без нашето писмено съгласие.

22. Жалби

1. Ако имате оплакване относно мобилната услуга за плащане Phyre, моля, уведомете ни с помощта на сервизния имейл (support@phyreapp.com), за да можем да проучим обстоятелствата за Вас. Ще се стремим да обработваме бързо и справедливо  всички жалби, които имаме, относно мобилната услуга за плащане Phyre.

2. Ако не уважим жалбата Ви относно платежната услуга PhyreApp, може да отнесете спора към секторната Помирителна комисия по платежни спорове към Комисията за защита на потребителите в България. Съдействието на секторната помирителна комисия може да бъде поискано след като спорът е отнесен за решаване от Пейнетикс и е налице решение – адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 589, интернет страница www.kzp.bg; ; e-mail: adr.els@kzp.bg . Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги за решаването му може да се може да се ползва Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr .

3. Ако имате жалба относно приложението Phyre, ще трябва да се свържете с Файър на support@phyreapp.com.

23. Спорове с търговци

Ако имате спорове относно покупки, направени чрез Вашата карта Пейнетикс или Вашата Пейнетикс Сметка чрез приложението Phyre, трябва да ги уредите с лицето, от което сте закупили стоките или услугите. Ние не носим отговорност за качеството, безопасността, законността или какъвто и да било друг недостатък на всякакви стоки или услуги, закупени чрез приложението Phyre. Не забравяйте, че след като сте използвали Вашата Пейнетикс карта или Вашата Пейнетикс сметка, за да направите покупка чрез приложението Phyre, не можем да спрем тази транзакция и Вие ни дължите съответните такси ако има такива.

24. Частична недействителност

Ако някой съд или компетентен орган установи, че дадена разпоредба в настоящите Общи Условия (или която и да е част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба (или част от нея) се счита за несъществуваща в необходимата степен, но валидността и приложимостта на другите разпоредби на настоящите Общи Условия няма да бъде засегната.

25. Приложим закон и език

Тези Общи Условия се уреждат от българското право и са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага ЗПУПС и издадените актове за неговото прилагане.

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемаш употребата на "бисквитки" от наша страна. Научете повече.
Окей, затвори