Общи условия - плащания

Настоящите Общи Условия се отнасят за използването на услугите за извършване на плащания с мобилно устройство Phyre - посредством дигитализация на карта чрез Mastercard MDES на устройство с Android.

Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия и запазете копие от тях за Вашия архив. Можете да искате от нас по всяко време копие от настоящите Общи Условия, както и от приложимите тарифи за такси и текущи лимити и / или извлечение за последните трансакции, извършени чрез Вашето Phyre App.

Тези Общи условия уреждат съдържанието на договора между Вас и Пейнетикс.

Те съдържат важна информация, която може да засегне правата Ви и възможността Ви да възстановите парите, които сте платили срещу издаване на електронни пари.

Тези Общи условия се отнасят за Вашите карти, издадени от Пейнетикс, в допълнение към таксите и лимитите, определени в Приложение "Пейнетикс такси и лимити" и Правилата за поверителност на Пейнетикс.

Чрез инсталирането и активирането на Phyre App на мобилното си устройство Вие приемате и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия заедно с Общите условия на Phyre, които можете да намерите чрез Phyre App или на сайта на Фъйър. С това Вие се съгласявате и сключвате договор с „Пейнетикс”АД при настоящите Общи условия и изразявате Вашето безусловно съгласие да спазвате условията и задълженията, посочени в тях. Съгласието Ви с настоящите Общи условия се дава по електронен път чрез Ваше електронно изявление. Инсталирането и активирането на Phyre App на мобилното Ви устройство ще има значението на електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като приемайки тези Общи условия, Вие се съгласявате, че правната сила на така положения Ваш електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис

Всички приложения към настоящите Общи условия са част от нашия договор с Вас и ще имат действие, ако са изложени в текста на тези Общи условия.

В тези общи Условия:

"Електронни пари" означава номиналната стойност на предоставените от Вас парични средства, които се съхраняват в електронна форма, включително магнитна форма в информационната система на Пейнетикс. Електронните пари се издават чрез вписване по сметката Ви в Пейнетикс на техния притежател, тяхната сума, датата на издаване и други данни в регистъра за електронни пари, съхраняван в информационната система Пейнетикс. Издадените електронни пари могат да се използват за платежни операции чрез Пейнетикс карта или чрез Вашата Пейнетикс сметка до техния лимит за срока на валидност на Картата и могат да бъдат зареждани или презареждани или изкупени обратно от Вас;

"Система Пейнетикс" означава софтуерната система Пейнетикс, създадена от Пейнетикс за издаване на карти и за управление на карти и сметки. Пейнетикс има пълни и изключителни интелектуални права върху цялата система.

Пейнетикс сметка” означава сметка, водена от Пейнетикс на Ваше име, която:

 • съхранява Вашите електронни пари и
 • е свързана с Вашата платежна карта и
 • по която се извършва зареждане на суми в съответстlие с раздел 2 от настоящите Общи Условия и от която се извършват платежни операции в съответствие с раздел 3 от настоящите Общи Условия;

Пейнетикс карта” означава платежна Вирутална карта, издадена от Пейнетикс на Ваше име, която е свързана с Вашата Пейнетикс сметка. Детайли относно Вашата Пейнетикс карта може да видите в Phyre App;

"Интернет операция" означава платежна операция, инициирана от Вас за покупка на стоки или услуги в интернет чрез уебсайт на търговец, като се използват данните на Вашата Пейнетикс карта.

"Такси" означава таксите, които дължите по силата на настоящите Общи Условия, във връзка с използването на предвидените в тях услуги. Те включват:

o Такси за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка ("Такса за зареждане");

o текущи месечни такси ("Месечни такси");

o Такси за използване на Вашата Пейнетикс карта за извършване на плащания във валута, различна от тази, в която е създадена Вашата Пейнетикс сметка ("такса за операции в чуждестранна валута");

o Такси за обратно изкупуване на притежаваните от Вас електронни пари ("Такса за обратно изкупуване")

и всякакви други такси, посочени в приложение "Пейнетикс такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи Условия

"MDES" означава дигитализиране на карта в мобилно устройство на клиента за извършване и получаване на плащания. Платформата MDES дава възможност за извършване на сигурни безконтактни плащания и плащания в приложения.

"Мобилно устройство" означава преносимо мобилно устройство, което поддържа NFC и работи на Android 4.4 OS или по-нова версия, с изключение на iPhone или iPad.

"Платежна операция/трансакция" означава POS операция, интернет операция или P2P операция;

"Phyre App" означава приложението, чрез което можете да използвате услугите, описани в настоящите Общи Условия, което можете да изтеглите безплатно от Google Play Магазин и което, когато е инсталирано на мобилното Ви устройство, Ви позволява да изпълните платежна операция;

"Phyre PIN" означава уникалния личен идентификационен номер, който сте задали за Вас като част от инсталационния процес;

"POS операция" означава платежна операция, инициирана от Вас чрез Вашето мобилно устройство за закупуване на стоки или услуги в пункт за продажба на търговец;

"Предварително зареден кредит" означава всяко салдо, предварително заредено от нас по Вашата Пейнетикс сметка;

"Политика за поверителност" означава политиката ни за поверителност, която заедно с настоящите Общи Условия описва базата, върху която всички лични данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте, ще бъдат обработени, обработвани и споделяни от нас, изменяно периодично в съответствие с неговите Условия и както е обяснено и дефинирано в настоящите Общи Условия;

"P2P операция" означава платежна операция, инициирана от Вас за прехвърляне на средства от Вашата Пейнетикс сметка в сметка в Пейнетикс на друг потребител. P2P трансакциите над 25 лева са достъпни само след въвеждане на Phyre PIN;

"Идентификационно ниво 2" означава процедура за идентификация, която изисква най-малко представяне на паспорт / лична карта и банково извлечение или друг идентификационен документ.

"Искане за обратно изкупуване" означава искане от Вас да получите обратно средствата от Вашата Пейнетикс сметка в съответствие с раздел 10 от настоящите Общи Условия;

"Общи Условия" означава настоящите Общи Условия и включва нашата тарифа за таксите, които можете да намерите в приложението "Пейнетикс такси и лимити",чрез Вашия Phyre App или на интернет страницата на Файър. Политиката за поверителност важи за отношенията между нас, но не е част от Общите Условия;

"Трансакция" означава всяка трансакция, която може да бъде извършена от Вашата Пейнетикс сметка/ Пейнетикс карта, включително платежна операция и/или операция за обратно изкупуване;

"Toкъни" означава номера на картите, които мобилните устройства използват вместо номера на картата, отпечатан върху пластиката. MDES потвърждава трансакцията, декриптирана от токена обратно към номера на картата и го препраща на издателя за оторизация.

"Лимити" означават ограничения за ползване, които важат за Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, които са част от настоящите Общи Условия и които са посочени в приложение "Пейнетикс такси и лимити", което можете да намерите чрез Вашето Phyre App , или на уебсайта на Файър;

"Потребител", "Вие" или "Ваш" означава лицето, за което е идентифицирано, че е изтеглило и инсталирало Phyre App чрез регистрацията при нас на Вашето пълно име, дата на раждане, адрес на пребиваване, националност, имейл адрес и мобилен телефонен номер;

Файър ""ние" или "нашето" означава Файър ООД - дружество, регистрирано в Република България с ЕИК 203617076, което технически поддържа и експлоатира Phyre App. Файър предоставя услуги като доставчик на технически услуги, който подпомага предоставянето на платежни услуги, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез обработка и съхранение на данни, автентичността на данните и обекта, информационните технологии и комуникационната мрежа, осигуряване, предоставяне и поддръжка на терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключение на услугите за иницииране на плащания и информационни услуги за сметки;.

Пейнетикс” „ние”, „нас”, „наш” означава Пейнетикс АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, вписано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията под ЕИК 131574695. Пейнетикс АД е дружество за електронни пари, което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, издаден от Управителния съвет на Българската народна банка с решение № 44 от 11.04.2016 г. и е вписано в регистъра, воден от Българската народна банка. Българската народна банка осъществява надзор над дейността на „Пейнетикс”АД. „Пейнетикс”АД е регистрирано като администратор на лични данни със Сертификат № 3721 / 25.01.2015 г. в Комисията за защита на личните данни.

.

"Картова организацияозначава Mastercard International (“Mastercard”), VISA Europe (“VISA”) или всяка друга асоциация или организация, поддържаща система за картови разплащания, приложими по настоящите Условия, включително всеки филиал, дъщерно дружество или правоприемник на който и да е от тях, в който Пейнетикс притежава членство и има право да издава Карти и да приема плащания, включително чрез Карти, приемани от тази картова организация.

"Забранена трансакция" означава всяка от следните Видове сделки:

1. всякакви продажби тип „пирамида”, Понзи схеми или подобни маркетингови или матрични програми или други схеми за "бързо обогатяване" или инвестиционни програми с Висока доходност;

2. продажбата, доставката или закупуването на незаконни предмети или предмети, които насърчават или улесняват незаконните дейности;

3. продажбата, доставката или закупуването на фалшифицирани продукти или на продукти, нарушаващи права на интелектуална собственост;

4. продукти или услуги за обработка или агрегиране на плащания от трети лица;

5. пране на пари;

6. финансиране или пропаганда на тероризма;

7. порнография, ескорт услуги и продажба и / или реклама на сексуални услуги;

Запазваме си правото да добавяме и други категории забранени трансакции, като добавяме такива категории или към тези Общи Условия или в отделен документ, публикуван на уебсайт: support@phyreapp.com.

"Писмено" включва и и-мейли. Когато използваме думите "писмен" или "писмена форма" това включва и изявления, направени чрез и-мейли.

1. Изтегляне и активиране на Вашия Phyre App

1. За да изтеглите Phyre App, трябва да сте навършили 18 години и да притежавате допустимо според настоящите Общи Условия мобилно устройство. Влезте в Google Play Магазин на мобилното си устройство и изпълнете инструкциите за изтегляне. По време на процеса на инсталиране и регистрация ще бъдете помолени да:

(а) да предоставите Вашите лични данни, необходими за Вашата идентификация;

(б) зададете парола за профила и Phyre PIN; и

(в) да прочетете и приемете настоящите Общи Условия.

Ако не сте изпълнили никоя от стъпките, посочени в (a) до (в) по-горе, не можете да завършите процеса на инсталиране на Phyre App.

2. С инсталирането и регистрирането във Phyre App на Вашето мобилно устройство, Вие се съгласявате да използвате Вашия Phyre App, Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка в съответствие с настоящите Общи Условия. Чрез инсталирането и регистрирането във Phyre App на мобилното си устройство Вие правите изявление, че сте приели и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия заедно с Общите условия на Файър, които могат да бъдат намерени чрез Phyre App или на уебсайта на Файър.

3. Като част от инсталационния процес ще бъдете задължени:

завършите процеса, описан на мобилното Ви устройство, за да свържете своята Пейнетикс карта с Пейнетикс портмонето, включително изпълнението на изискванията за идентификация за откриване на Пейнетикс сметка и издаване на Пейнетикс карта.

4. Независимо от факта, че сте инсталирали Phyre App, няма да се считате за "Допустим" да имате Пейнетикс карта и Пейнетикс сметка, освен ако:

а) имате постоянно пребиваване в държава членка на Европейския съюз и

б) сте на възраст поне 18 години и имате правоспособност да сключвате правно- обвъзващ договор, и

в) сте преминали всички наши изисквани идентификационни процедури и проверки за допустимост и сигурност, и

(г) сте ни предоставили валиден и функционален имейл адрес и телефонен номер.

(д) нямате предишна Пейнетикс карта, която е закрита едностранно от нас и не сте в нарушение на тези Общи условия.

Не може да приемем регистрацията Ви, ако не сте „допустим“. Ако не сте „допустим“, моля незабавно да се откажете от всички опити да се регистрирате при нас.

Ние ще прегледаме заявлението Ви колкото е възможно по-скоро, а Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта ще бъдат в състояние на „обработва се“, докато не приключим с проверката ни и не активираме Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта. Също така, имаме право да отхвърлим заявлението Ви по наше свободно усмотрение.

В периода на разглеждане на Вашето заявление или по всяко време в бъдеще, във връзка с Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, включително за целите на предотвратяване на измами и / или изпиране на пари:

(а) може да Ви помолим да представите писмени доказателства, за да докажете самоличността си, адреса си, произхода и/или източниците на финансиране на средствата за зареждане на Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта; и

(б) можем да извършваме проверки/верификация на самоличността Ви по електронен път директно или чрез използване на подходящи трети лица, като доставчици на услуги за проверка на самоличността.

Когато извършваме проверки/верификация на самоличността Ви, Ваша лична информация може да бъде разкрита пред трети лица, които са сертифицирани да извършат подобни проверки/верификация по надлежния ред от съответния компетентен орган. Тези проверки са проверки на самоличността и следователно няма да окажат неблагоприятно въздействие върху Вашия кредитен рейтинг. Въпреки това, тези трети лица могат да направят запис на съответната информацията, която може да остане в архива им като доказателство, че е извършена проверка за проверка на самоличността.

Нашето приемане на Вашата регистрация ще стане, когато Ви изпратим код за активиране чрез SMS, в който момент ще се счита, че има договор между Вас и нас, който договор ще е със срок на валидност: три години, от датата на пораждането на действие на договора (срок на договора).

Необходимо е незабавно да актуализирате личните си данни, ако се промени Вашето име, адрес, имейл адрес, номер на мобилен телефон, платежна карта или информация за банкова сметка. Ние няма да носим отговорност за вреди, произтичащи от пропуска Ви да го направите.

5. Всеки Предварително зареден кредит, ако има такъв, ще бъде на разположение след успешно приключване на процеса на регистрация.

6. При изтеглянето или достъпа до приложението Phyre App ще се използват данни, за които ще се прилага Вашето съществуващо споразумение с мобилния Ви оператор за използване на данни и може да е свързано с такси, платими на доставчика Ви на мобилни услуги чрез мобилния Ви телефон. За повече подробности трябва да се консултирате с Вашия доставчик на мобилни услуги относно споразумението Ви за използване на данните.

7. Прекратяване на основание допустимост : ние си запазваме правото незабавно да прекратим Вашата Пейнетикс сметка и нашия договор с Вас, ако имаме основание да смятаме, че Вие или Пейнетикс сметката Ви не отговаряте на тези Условия. Ние разчитаме изцяло на Вашето уверение към нас, че сте „допустим“.

2. Заредете сметката си в Пейнетикс

 1. При успешно преминаване на процедурата по идентификация и изискваните от Пейнетикс проверки можете да заредите своята Пейнетикс сметка, както е описано в този раздел 2 от настоящите Общи Условия, със средства, които да се използват за платежни операции.
 2. Балансът на Вашата Пейнетикс сметка никога не трябва да превишава определените лимити съгласно приложение "Пейнетикс Такси и лимити", което е неразделна част от настоящите Общи Условия.
 3. Подробни инструкции за това как да заредите своята Пейнетикс сметка са посочени в Phyre App.
 4. Можете да зареждате сметката си в Пейнетикс чрез:

(а) използване на Ваша кредитна карта; или

б) използване на Ваша дебитна карта / предплатена карта.

 1. Натрупаните по този начин средства ще бъдат кредитирани по Вашата Пейнетикс сметка незабавно след получаване на средствата от нас.
 2. Ако в резултат на операция по зареждане се превишават едно или повече от ограниченията, посочени в приложение "Пейнетикс Такси и лимити", операцията няма да бъде одобрена.
 3. Ние си запазваме правото да откажем да приемем конкретна операция по зареждане или да деактивираме определен метод за зареждане без предизвестие до Вас, с цел предотвратяване на измами, пране на пари или всякаква друга незаконна дейност.
 4. Ние ще Ви таксуваме с Такса за зареждане всеки път, когато извършвате операция по сметката Ви. Размерът на тази такса за зареждане може да се променя в течение на времето съгласно раздел 13 от настоящите Общи Условия. Текущите ставки на таксите могат да бъдат намерени в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което е достъпно чрез Вашия Phyre App, или на уебсайта на Файър.

3. Използване на Вашата Пейнетикс карта

1. След като активирате Phyre App, заредите Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта е активирана, при наличие на техническа обезпеченост и съгласно тези Общи Условия във всеки отделен случай, можете да използвате своята Пейнетикс карта в рамките на наличните по нея средства, за извършване на платежни операции. Имате право да използвате Вашата Пейнетикс сметка и Вашата Пейнетикс карта само лично и нямате право да предоставяте ползването им на никой друг, както и нямате право да продавате или прехвърляте на никого възможността да ги използва. Ако разрешите достъп до Вашата Пейнетикс сметка и/или Вашата Пейнетикс карта на друго(и) лице(а), Вие ще носите пълна отговорност за всички трансакции, инициирани от това лице(а). Някои търговци може да не приемат плащания чрез Пейнетикс карти. Ваша отговорност е да проверите при всеки търговец каква е неговата политика. Ние не поемаме никаква отговорност, ако търговец откаже да приеме плащане чрез Пейнетикс карта.

2. Трябва да се уверите, че има достатъчно наличност в сметката Ви в Пейнетикс, за да покриете сумата на дадена трансакция и всички приложими такси. Възможно е да откажем да извършим операция, ако нямате достатъчно салдо, за да покриете сумата на трансакцията и всички приложими такси.

3. Няма да бъдат начислявани никакви лихви по Вашата Пейнетикс сметка.

4. Наличността по Вашата Пейнетикс сметка не е депозит и нямате право да претендирате лихви.

5. Сумата, която можете да изразходвате с Вашата Пейнетикс карта, може да бъде ограничена според правилата на съответната Картова организация или от политиките за приемане на плащания на съответния търговец.

6. Ще приспаднем стойността на Вашите трансакции от салдото по сметката Ви в Пейнетикс. Също така ще приспадаме всички приложими такси, веднага щом те станат дължими от Вас.

7. Наред с това, Вие се съгласявате и задължавате пред нас да не нарушавате правилата за достъп до приложението Phyre, както и да не правите каквото и да било опити, да прекъснете или да накърните функционалността му, включително, без ограничение: да не разпространявате файлове, съдържащи вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.

8. Забранено е да използвате Пейнетикс сметката Ви и Вашата Пейнетикс карта:

а) за получаване на налични плащания (или за подпомагане на други в такава дейност);

б) в противоречие с приложимите законови или подзаконови нормативни актове, включително, без ограничение, тези, които се отнасят до пране на пари, измама, престъпна дейност, финансови услуги или защита на потребителите;

в) във връзка със сделка, за която е забранена сделка съгласно настоящите Общи Условия; или за търговски или бизнес цели.

4. Одобряване на платежни операции

1. Трябва да одобрите всяка трансакция в момента, в който тя бъде инициирана от Вас.

2. Искането за обратно изкупуване ще се счита за отправено от Вас, когато се свържете с нас, за да поискате обратно изкупуване, както е описано в раздел 10.2 от настоящите Общи Условия.

3. Извършването на POS операция ще се счита за наредено от Вас чрез приложението Phyre, където следвайки инструкциите на търговеца, Вие оторизирате Платежната трансакция посредством приложението Phyre, което включва:

- въвеждане на Phyre PIN за суми над 25 лева и задържане на мобилното Ви устройство срещу безконтактен терминал с цел извършване на плащане

4. P2P операции ще се считат за наредени от Вас, когато (в приложението Phyre):

(а) изберете данните на сметката в Пейнетикс, по която искате да прехвърлите средства (по мобилния номер на съответния притежател на сметката); и след попълване на необходимата информация за извършване на превода:

(б) въведете Phyre PIN за суми над 25 лева. За да извършите успешно трансакция P2P над 25 лева, Вие и получателят на плащането трябва да сте преминали успешно съответното необходимо идентификационно ниво и да имате активни сметки в Пейнетикс.

5. Можете да оттеглите или отмените съгласието си за дадена трансакция по всяко време, докато то бъде получено от нас. Съгласието за извършване на трансакция не може да бъде оттеглено (или отменено) от Вас, след като сме го получили.

6. Вашето съгласие за трансакция ще се счита за получено от нас, както следва:

(а) за POS трансакции - към момента, в който получим инструкцията за плащане от търговеца;

(б) за P2P трансакции - в момента, в който получим инструкцията за плащане от Вас чрез приложението Phyre; и

(в) за искания за обратно изкупуване - към момента, в който получим искането от Вас в съответствие с раздел 10.2 от настоящите Общи Условия.

5. Блокиране на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс Карта и отхвърляне на Трансакции от Вашата Пейнетикс сметка

1. Ние можем по всяко време да преустановим, ограничим или деактивираме Phyre App или Пейнетикс карта, или да спрем или ограничим достъпа до Вашата Пейнетикс Сметка, или да откажем да издадем или заменим Phyre App или карта, поради причини, свързани със следното:

(а) ние сме загрижени за сигурността на приложението Phyre или на Пейнетикс картата, която сме Ви издали;

(б) знаем или подозираме, че Вашето Phyre App., Вашата Пейнетикс карта или Вашата Пейнетикс сметка се използва по неразрешен, незаконен или измамен начин;

в) трябва да го направим, за да се съобразим със закона на всяка приложима юрисдикция или с инструкциите, дадени от Картова организация;

(г) уведомени сме, че Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, както е описано подробно в раздел 8; или

(д) ако договорът между нас е бил прекратен, както е описано подробно в раздел 6.

2. Ако това не би компрометирало необходимите разумни мерки за сигурност и/или не би било незаконно по друг начин, когато е практически възможно, ние ще Ви информираме за действията по т.1 по телефона или по електронната поща, посочвайки причините за спиране, ограничаване или анулиране на Вашето Phyre App или Пейнетикс карта, съответно за спирането или ограничаването достъпа до Вашия профил или за отказа ни да издадем или заменим функционалност в приложението Phyre или карта Пейнетикс. Ако не е възможно да Ви информираме предварително, ще Ви информираме незабавно след това, като посочим причините за това.

3. Ние ще деблокираме Вашето Phyre App, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка във възможно най-кратки срокове, след като причините за блокирането престанат да съществуват и ще Ви информираме по телефона или електронната поща, когато сме деблокирали Phyre App, Пейнетикс картата Ви и/или Вашата Пейнетикс сметка.

4. Ние може да откажем да извършим платежна операция, ако:

а) салдото, налично по Вашата Пейнетикс сметка по време на операцията е недостатъчно, за да покрие сумата на операцията и всички приложими такси;

(б) ние, по наше усмотрение, считаме, че действате в нарушение на настоящите Общи Условия или на приложимите закони, правила и разпоредби;

в) считаме, че определена трансакция е потенциално подозрителна или незаконна; или

г) поради грешки, неизправности (механични или други) или откази от страна на търговци, платежни оператори, картови мрежи или схеми за плащане, обработващи трансакции.

д) не можем да удостоверим самоличността Ви;

е) не сме в състояние да проверим самоличността на получателя на плащането;

ж) не изпълнявате разумни искания от нас за информация;

з) ако имаме причина да считаме, че сигурността на Вашата Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта е била компрометирана по какъвто и да е начин или че Вие и / или всяко друго трето лице се опитвате да инициирате или вече са започнали незаконни/неразрешени трансакции чрез Вашата Пейнетикс сметка и / или карта Пейнетикс.

5. Ако откажем да извършим операция, освен ако информирането Ви би компрометирало разумни мерки за сигурност или би било по друг начин незаконно, ние ще Ви информираме при първа възможност и при всички случаи до края на работния ден след деня, в който сме получили Искане за трансакция. За POS трансакции обикновено ще Ви информираме със съобщение за грешка в безконтактния терминал на търговеца и разписка, показваща, че плащането не е извършено, въпреки че в някои случаи можем да Ви информираме по телефона или по електронна поща. При P2P трансакции на екрана ще се появи съобщение за грешка, което показва, че плащането не е извършено. Можете да се свържете с нас, за да попитате за причините за отказа ни да извършим тази трансакция и за инструкции как можете да поправите информацията, която е довела до отказа ни да одобрим трансакция.

6. Можете да коригирате всяка информация, която притежаваме, и която може да ни накара да откажем дадена трансакция, като се свържете с нас.

6. Прекратяване на договора и анулиране на Вашето Phyre App, Пейнетикс карта и Пейнетикс сметка

1. Договорът между нас, който е изложен в настоящите Общи Условия, ще продължи да действа до прекратяването му в съответствие с този раздел.

2. Имате право да прекратите договора между нас, който е описан в настоящите Общи Условия, по всяко време с писмено предизвестие до нас. Ще трябва да прекратите този договор, ако актуализирате мобилното си устройство на друго мобилно устройство, което работи с друга операционна система или ако се отказвате от мобилния телефонен номер, с който е свързано Вашето Phyre App. За услугите, предоставени дистанционно, имате законно право да се откажете от договора в рамките на 14 дни след сключването на договора с нас. Нямате право да промените решението си по отношение на трансакциите, вече извършени от Вас чрез използване на Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс Карта.

3. Ние имаме право да прекратим незабавно договора с Вас, като изпратим писмено известие до Вас, ако нарушите която и да е част от настоящите Общи Условия, включително при едно от следните Условия:

- нарушавате някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия

- ако не сте платили дължими такси към нас

- в случай на Ваша смърт или нетрудоспособност.

- ако в разумен срок, посочен от нас, не ни предоставете информация, която е необходима за предоставяне на услугите по тези Общи Условия;

- сме информирани или имаме разумни основания да считаме, че е вероятно да сте в несъстоятелност или да сте обявени в несъстоятелност;

- използвате нашите услуги по начин, който нарушава правата на другите ни клиенти или правите каквито и да било неща, които според нашето разумно мнение биха могли да навредят на нашата репутация или сигурност;

- нарушавате или опитвате да нарушите защитата на нашия уебсайт (включително, но не само: да променяте или да опитвате да променяте всякаква информация, предприемате неупълномощени влизания, неоторизиран достъп или изтриване на данни, както и намеса в услугата, системата, хост или мрежа, всякакъв вид, спам, хакерство, фалшифициране на данни, въвеждане на Вируси, троянски коне, червеи или други разрушителни или вредни програми или застрашаване на сигурността по какъвто и да е начин;

- считаме, по наше разумно мнение, че използвате услугите ни, във връзка с измамна, незаконна или неетична дейност или позволявате на трето лице да направи това.

4. Вън от случаите по т.3, ние имаме право да прекратим договора с Вас по каквато и да е причина, като Ви изпратим най-малко 1- месечно писмено предизвестие.

5. Можем също така да прекратим договора с Вас незабавно и / или да прекратим незабавно Вашето Phyre App, Пейнетикс Карта и / или Вашата Пейнетикс сметка веднага, ако преценим, че Вашите Phyre App, Пейнетикс Карта и / или Вашата Пейнетикс Сметка се използва умишлено от Вас или от някой друг за извършване на измама или за други незаконни цели; Ако направим това, ние ще Ви уведомим по телефона или по електронната поща, веднага щом ни е възможно да го направим, при което трябва да прекратите използването на Вашите Phyre App, Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс Сметка.

6. Ако ние или Вие прекратите договора между нас, веднага щом ни бъде възможно (и обикновено в рамките на 10 работни дни, след като ни уведомите, че прекратявате този договор), ние ще върнем всички останали средства по баланса във Вашата Пейнетикс Сметка ( след приспадането на всички текущи трансакции и приложимите такси). Моля, обърнете внимание, че за да се спазят приложимите законови и регулаторни изисквания, включително изискванията за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, може да се наложи:

(а) да потвърдите самоличността си; и

(б) да получите остатъчното салдо в своя лична банкова сметка на Ваше име, като трябва да ни кажете коя Ваша сметка предпочитате.

7. След като договорът между нас бъде прекратен, няма да имате право на възстановяване на суми, които вече сте похарчили за оторизирани или неосчетоводени трансакции, или каквито и да е такси за използване на сметката и картата Ви, направени преди прекратяването.

7. Защита на сигурността на Вашето Phyre App и Вашата Пейнетикс карта

1. Трябва да третирате Вашето Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, потребителски идентификатори, пароли и Phyre PIN със същото ниво на грижа и усърдие, сякаш са пари в брой, като Вие се задължавате да не ги разкривате или да позволявате те да бъдат използвани от който и да е било друг.

2. Ако Вашето мобилно устройство е загубено или откраднато, или ако подозирате, че някой друг има достъп до Вашето Phyre App или Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта или знае Вашите идентификатори на потребител, пароли или Phyre PIN, следвайте инструкциите, посочени в раздел 8 по-долу. Забележете, че може да загубите част или цялото салдо по сметката Ви по същия начин, както ако сте загубили пари в портфейла си, ако не спазвате нашите инструкции за сигурност и поверителност на достъпа.

3. Вие носите отговорност за настройката на Phyre PIN. Phyre PIN трябва да отговаря на следните изисквания:

- трябва да се състои от четири цифри

- най-малко три цифри трябва да бъдат различни

- цифрите не трябва да се показват в цифров ред (например 1234 няма да се приемат като Phyre PIN).

4. Трябва да запомните Phyre PIN и да го пазите в тайна по всяко време. Никога не бива да разкривате на никого своя Phyre PIN или друга информация, свързана с персоналните защитни характеристики на платежните инструменти по тези Общи Условия. Ако подозирате, че някой друг знае Вашия Phyre PIN, трябва да ни информирате незабавно и да го промените възможно най-скоро.

5. Ние имаме право да деактивираме всеки Ваш идентификационен код, парола или ПИН, независимо дали от това дали са избрани от Вас или са Ви предоставени от нас, по всяко време, ако по наше разумно мнение Вие не сте изпълнили някое от разпоредбите на тези Общи Условия.

6. Препоръчваме Ви да проверявате периодично историята на баланса по сметката Ви и Вашите трансакции чрез приложението Phyre. Ние ще Ви предоставяме извлечение за скорошни трансакции чрез приложението Phyre, като може да искате да запазите екранна снимка на това извлечение за Вашия архив. Вашето извлечение ще покаже:

а) информация, свързана с идентифицирането на всяка трансакция;

(б) сумата на всяка трансакция, посочена във валутата, в която е била платена или дебитирана от Пейнетикс сметката Ви;

в) размера на таксите за всяка трансакция;

г) валутния курс (ако има такъв), който се прилага за всяка трансакция;

д) където е приложимо, сумата на всяка трансакция след обмяна на валута (ако има такава); и

(е) за всяка трансакция - датата, на която Вашето нареждане е получено от нас, както е описано в раздел 4 от настоящите Общи Условия.

7. Когато промените мобилното си устройство, трябва да изтриете приложението Phyre от "старото" мобилно устройство.

8. Докладване на нарушения на сигурността и/или за неразрешени или неточно изпълнени трансакции

1. Ако знаете или подозирате, че:

а) Вашето мобилно устройство с Вашето Phyre App е било изгубено или откраднато, или

б) някой друг има достъп до Вашето Phyre App или Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта, или

(в) Вашите идентификатори на потребител, пароли или PIN на Phyre или всяка друга информация за сигурността е известна или станала достъпна до трето лице, трябва да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@phyreapp.com, като наред с това, да ни се обадите на +35970012207, който е на разположение между 09:00 и 18:00 часа +2 часа) от понеделник до петък.

2. Ако смятате, че трансакция, която не е разрешена от Вас, е била обработена или че трансакцията е била извършена неправилно, трябва да се свържете с нас незабавно на нашата гореща линия за услуги, която е на разположение между 07:00 и 18:00 часа (GMT +2 часа) от понеделник до петък или да ни уведомите незабавно в писмена форма на имейл support@phyreapp.com. Ние може да Ви помолим да ни изпратите формуляр за оспорване на трансакция.

3. Ние ще проведем разследваме относно твърдението Ви, че дадена трансакция не е била разрешена от Вас и когато това е позволено от закона, може да съберем такса за това разследване.

9. Възстановяване на средства от неразрешени или неточно извършени трансакции

1. При условие, че сте ни уведомили в съответствие с раздел 8.2 по-горе за всяка неразрешена / неправилно извършена трансакция, без забавяне и най-късно до 13 месеца от датата на извършването им, Вие имате право на възстановяване на средствата по тази трансакция при условията, посочени в този раздел.

2. Ако сте инициирали трансакция и получателят не е получил наредените средства, ние ще положим незабавни усилия да проследим трансакцията и ще Ви уведомим за резултата. Освен ако не можем да докажем, че платежната операция е получена от доставчика на платежни услуги на получателя, ние ще възстановим съответната сума по неточно извършената операция и ще възстановим баланса на Вашата сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.

3. Ако ние извършим платежна операция в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, ние няма да носим отговорност пред Вас за неизпълнение или неточно изпълнение, ако се окаже, че предоставената ни от Вас информация е невярна, неточна или непълна. Ще положим обаче разумни усилия, за да възстановим средствата, свързани с тази трансакция, като ще Ви таксуваме за направените от нас разходи.

4. Ако ние сме отговорни за неправилно извършена и/или неразрешена трансакция, за която сте ни уведомили в съответствие с раздел 8.2 по-горе, ние ще възстановим съответната сума като възстановим баланса на Вашата Пейнетикс сметка до нивото, което би било, ако тази конкретна трансакция не е била извършена.

5. Ако неразрешена трансакция е извършена в резултат на измама или когато с умисъл или груба небрежност Вие не сте използвали Phyre App, Пейнетикс картата или Вашата Пейнетикс Сметка в съответствие с настоящите Общи Условия (включително не сте спазили задълженията за опазване на Phyre App, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата, потребителски идентификатори, пароли и Phyre PIN или всяка друга информация за сигурността), няма да възстановим сумата и Вие ще бъдете отговорни за цялата сума на неразрешената трансакция и ще понесете всички загуби.

6. В случай, че имате основание за възстановяване на суми по неправилно извършени или неразрешени трансакции, ние ще ги възстановим възможно най-скоро след получаване на Вашата претенция или на допълнителна информация, която може да поискаме, за да разследваме правото Ви на възстановяване. Ако обаче, след разследване, имаме разумни основания да смятаме, че възстановяването в действителност не се дължи на Вас по каквато и да било причина или че сме направили неоснователно възстановяване, ние ще имаме право да поискаме връщане обратно на предишното възстановяване и Вие ще бъдете отговорни за всяко загуба, която е причинена на нас или на Вас от използването на приложението Phyre, на карта Пейнетикс или на Вашата Пейнетикс сметка

10. Обратно изкупуване на електронните пари, държани по Вашата сметка

1. Вие имате право да поискате обратно изкупуване на електронните пари, държани във Вашата Пейнетикс сметка, като нямате право да осребрите сумата на Предварително заредения кредит, ако има такъв.

2. Имате право да осребрите средствата по Вашата Пейнетикс сметка (различни от тези по Предварително заредения кредит) по всяко време, изцяло или частично, при спазване на ограниченията в раздели 3.2 и 10.1 по-горе.

3. За да обработим Вашето Искане за обратно изкупуване, може да поискаме да ни предоставите документи, доказателства и друга информация, за да потвърдите самоличността си, с цел спазване на приложимите законови и регулаторни изисквания.

4. Ние може също така да начислим такса за обратно изкупуване, ако е налице едно от следните обстоятелства: (а) искате обратно изкупуване преди изтичане на срока на договора с нас;

(б) ако сте прекратил договора, съгласно настоящите Общи Условия преди уговорения срок на валидност; или след изтичане на една година след прекратяването на договора с нас.

5. Размерът на таксата за обратно изкупуване може да се промени с течение на времето, а текущите ставки на таксите могат да бъдат намерени в приложението "Пейтеникс Такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Phyre App или на интернет страницата на Файър.

6. Ние ще възстановим средствата от Вашата Пейнетикс сметка, като по наша преценка, имаме право да ги преведем към лична банкова сметка на Ваше име, която сте използвали при зареждане на сметката Ви при нас.

11. Нашата отговорност

1. Ние няма да носим отговорност пред Вас за вреди и загуби, произтичащи от:

(a) всяка неразрешена трансакция, при която сте действали с измама или когато с умисъл или груба небрежност не сте използвали Phyre App и/или Вашата Пейнетикс Сметка или Пейнетикс карта в съответствие с настоящите Общи Условия (включително задълженията Ви за безопасно използване на Phyre App, Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка, потребителски идентификатори, пароли и Phyre PIN или друга информация, свързана със сигурността);

(б) всяка трансакция, която сме извършили в съответствие с информацията, която сте ни предоставил, когато се окаже, че предоставената ни от Вас информация е неправилна (въпреки че ще полагаме разумни усилия, за да възстановим средствата по тази трансакция);

в) всяко необичайно или непредвидимо обстоятелство извън нашия контрол, когато не бихме могли да избегнем настъпването на неговите последици, въпреки полгагането на разумни усилия за това;

г) отказа на търговец да приеме Вашата карта Пейнетикс (чрез приложение Phyre или по друг начин);

(д) неизправност на Вашето мобилно устройство или друго оборудване, софтуер или услуги, които са необходими за успешното техническо изпълнение на дадена операция и върху което нямаме контрол; или

д) спазването на приложимите законови или регулаторни изисквания или указанията, дадени от Картова организация.

2. Ние също така няма да носим отговорност за:

а) прекъсване на дейността; или

б) загуба на приходи, репутация, пропуснати ползи или очаквани спестявания; или

(в) всяка загуба или вреда, която не произтича директно от нарушаването на настоящите Общи Условия от наша страна.

3. Ще полагаме разумни усилия, за да Ви предоставим Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта, но ние няма да носим отговорност за загуби или вреди, които възникват, ако те или приложението Phyre не са достъпни по всяко време или ако достъпът се прекъсва.

4. Освен загубите, посочени в параграфите по-горе (за които не носим отговорност) и при спазване на параграфите по-долу, максималният общ размер на нашата отговорност към Вас за вреди по или във връзка с настоящите Общи Условия, при всички обстоятелства ще бъде ограничена до сумата от 400 лева за всеки 12-месечен период от действието на договора с нас.

5. Ние не гарантираме и не обещаваме, че Phyre App ще отговаря на Вашите изисквания или че работата на Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс картата ще бъде непрекъсната или без грешки или че Phyre App няма да има никакви вируси, троянски коне или друг подобен софтуер или подобни програми, които могат да бъдат използвани за достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни или други компютърни програми, използвани от Вас, или че дефекти в приложението Phyre ще бъдат коригирани (въпреки че ние ще се стремим да Ви помогнем, ако се свържете с нас).

6. Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна система, компютърни програми и платформа, за да получите достъп до Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта. Трябва да използвате собствения Ви антивирусен софтуер.

7. Ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или вреди, причинени от вирус, разпространение на атака на отказ на услуга или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази Вашия компютър или друго устройство или оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал за използването на приложението Phyre.

8. Вие ще използвате Phyre App, Пейнетикс сметката и Пейнетикс картата Ви на свой собствен риск

12. Интелектуална собственост и защита на информацията

<>1. Всички права върху интелектуална собственост в Phyre App по целия свят принадлежат на Пейнетикс и съответно Файър. Правата в приложението Phyre App се лицензират (не се продават) и нямате права в или към Phyre App освен правото да го използвате лично в съответствие с условията на настоящите Общи Условия.

2. Всички аспекти на приложението Phyre App, включително специфичният дизайн и структурата на отделните програми, са част от нашите търговски тайни и / или обекти, защитени с авторски права. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или по друг начин предоставяте на трети лица такива търговски тайни или материали, защитени с авторски права, без предварителното наше писмено одобрение.

3. Всички аспекти на картата Пейнетикс и приложението Phyre, включително специфичния дизайн, начина на функциониране, техническите функционалности и структурата на отделните програми, са част от търговските тайни на Пейнетикс и / или обекти и права, защитени с авторско право. Следователно Вие се съгласявате да не разпространявате, предоставяте, копирате или предоставяте по друг начин на такова такива търговски тайни или материали или права, защитени с авторско право, под каквато и да е форма на трети лица без предварителното писмено одобрение на Пейнетикс.

13. Промени в настоящите Общи Условия

Ние си запазваме правото да променяме Общите Условия по всяко време. Ще вземем предвид интересите Ви, засегнати от предвидените промени, и ще направим промени, които считаме за разумни. Промените в обменните курсове ще влязат в сила незабавно, когато те са във Ваша полза или в резултат от промяна на референтната ставка на Mastercard за съответния период. За всички останали промени ние ще Ви предоставим най-малко два месеца предварително писмено известие по електронната поща или директно във Вашия Phyre App за всяка предвидена промяна в Общите Условия, като ще Ви предоставим новата версия на Общите Условия. Ако не сте съгласни с предложената промяна, трябва да ни кажете чрез един от методите за контакти преди тази промяна да влезе в сила, в противен случай ще се счита, че сте приели промяната в Общите Условия.

14. Такси и лимити. Обменни курсове

1. Подробна информация за таксите и лимитите, свързани с Вашета Phyre App, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка се намира в настоящите Общи Условия и Тарифата към тях, съдържаща се в приложението "Пейнетикс Такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Phyre App или на интернет страницата на Файър. Всички ограничения за използването на Вашето Phyre App, Вашата Пейнетикс карта и Вашата Пейнетикс сметка са описани в приложението "Пейнетикс такси и лимити", което може да се намери чрез Вашия Phyre App или на интернет страницата на Файър. С приемането на Общите Условия и активирането на Вашето Phyre App Вие се съгласявате да заплатите всички приложими такси, свързани с използването на приложението Phyre, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка, както е посочено в настоящите Общи Условия.

2. Когато приключите регистрацията на Вашата Пейнетикс сметка, ще имате възможност да изберете валута по подразбиране. Избраната валута ще бъде Вашата валута по подразбиране за Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс сметка и всички приложими такси ще бъдат конвертирани в нея.

3. Когато извършвате трансакции във валута, различна от Вашата валута по подразбиране, сумата на трансакцията ще бъде преобразувана в Вашата валута по подразбиране. Обменният крус ще бъде определен в деня, в който е извършено окончателното уреждане на трансакцията. Ще можете да видите прогнозна сума за него в приложението Phyre, но тази сума може да е различна - или повече или по-малко - от окончателната сума, удържана от Вашата сметкар поради колебания в обменния курс. Обменните курсове, които използваме за подобни трансакции, са тези, прилагани от MasterCard®. Ще се прилага и такса за операции в чуждестранна валута, както е описана в приложението "Пейнетикс Такси и лимити".

15. Вашите лични данни и детайли за контакт

С приемането на настоящите Общи Условия Вие потвърждавате, че информацията, която ни предоставяте и ще ни предоставяте, е вярна, точна и актуална. С приемането на настоящите Общи Условия Вие потвърждавате, че ще ни уведомите незабавно, като се свържете с нас на support@phyreapp.com, ако промените личните си данни. Можете също така да актуализирате своя адрес и данни за електронна поща, като следвате инструкциите в Phyre App. Ако се свържем с Вас във връзка с Вашето Phyre App, Вашата карта Пейнетикс или Вашата Пейнетикс сметка, ще използваме най-новите ни известни данни за контакт, които сте ни предоставили.

16. Защита на данните и как използваме личната Ви информация

1. Личните данни, които ни предоставяте (включително, без ограничение, имейл адрес, пръстов отпечатък или друг идентификатор на потребител и парола), ще бъдат обработени от Phyre и Пейнетикс в съответствие и за целите, посочени в настоящите Общи Условия и Политиката ни за поверителност. Моля, прочетете внимателно Политиката ни за поверителност, тъй като тя предоставя информация за това как използваме, споделяме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация. Чрез използването на Phyre App, Вашата Пейнетикс Карта и Вашата Пейнетикс Сметка Вие давате съгласието си Пейнетикс/ Файър да обработва такава информация по този начин.

2. Ако подозираме, че ни е дадена фалшива или неточна информация, можем да запишем подозренията си заедно с всяка друга подходяща информация.

3. Не трябва да ни предоставяте лична информация за някой друг (като алтернативни имена на контакти), без предварително да сте получили съгласието му тази информация да бъде използвана и оповестена за такова използване в съответствие с настоящите Общи Условия и Политиката ни за поверителност. Когато предоставите такава информация от трета страна, ние ще приемем, че той или тя е дал съгласие, въпреки че все пак може да поискаме потвърждение.

17. Прехвърляне на права

Файър и/или Пейнетикс може да прехвърли правата и задълженията си по настоящите Общи Условия на друго дружество или лице (включително един на друг, ако е законно) по всяко време, като Вашите права съгласно настоящите Общи Условия няма да бъдат засегнати. Вие нямате право да прехвърляте правата и задълженията си по настоящите Общи Условия на друго лице или компания без нашето писмено съгласие.

18. Жалби

1. Ако имате оплакване относно мобилната услуга за плащане Phyre, моля, уведомете ни с помощта на сервизния имейл (support@phyreapp.com), за да можем да проучим обстоятелствата за Вас. Ще се стремим да обработваме бързо и справедливо всички жалби, които имаме, относно мобилната услуга за плащане Phyre.

2. Ако не уважим жалбата Ви относно услугата за плащане на Phyre, може да отнесете спора към Помирителната комисия по платежни спорове към Комисията за защита на потребителите в България.

3. Ако имате жалба относно приложението Phyre, ще трябва да се свържете с Файър чрез приложението Phyre.

19. Спорове с търговци

Ако имате спорове относно покупки, направени чрез Вашата карта Пейнетикс чрез приложението Phyre, трябва да ги уредите с лицето, от което сте закупили стоките или услугите. Ние не носим отговорност за качеството, безопасността, законността или какъвто и да било друг недостатък на всякакви стоки или услуги, закупени чрез приложението Phyre. Не забравяйте, че след като сте използвали картата си Пейнетикс, за да направите покупка чрез приложението Phyre, не можем да спрем тази трансакция и Вие ни дължите съответните такси.

20. Частична недействителност

Ако някой съд или компетентен орган установи, че дадена разпоредба в настоящите Общи Условия (или която и да е част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба (или част от нея) се счита за несъществуваща в необходимата степен, но валидността и приложимостта на другите разпоредби на настоящите Общи Условия няма да бъде засегната.

21. Приложим закон и език

Тези Общи Условия се уреждат от българското право и са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища. Тези Общи Условия са на български език и всички комуникации с Вас ще бъдат на български език.

Политика за поверителност

Тази политика за поверителност описва как Пейнетикс събира, съхранява и използва личната Ви информация във връзка с приложението Phyre и Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта.

В тази политика ние използваме термините "ние", "нас" и "наши" (и други подобни термини), за да се позовем на Пейнетикс и "Вие" и "Вашите" (и други подобни термини) като потребител на нашите услуги и продукти.

Тази политика е важен документ. Препоръчваме Ви да го прочетете внимателно, да отпечатате и да запазите копие за справка. Ще приемем, че сте съгласни с използването на Вашата лична информация, описана в тази политика, освен ако не ни кажете друго.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно това как събираме, съхраняваме и използваме Вашата лична информация или искате копие от информацията, която държим за Вас, моля свържете се с нас, като:

Пишете на Служител по защита на данните в Пейнетикс на адрес: ул. "Джеймс Баучер" № 76, 1407 София, България; или

Ни изпратите съобщение на support@phyreapp.com

Ако вече не искате да получавате маркетингови съобщения, които сте ни казали, че сте съгласни да получавате от нас, моля, свържете се с нас, като използвате горепосочените данни.

Личната информация, която събираме от Вас

От първия контакт, който имаме с Вас до предоставянето на Phyre App и Пейнетикс карта събираме лична информация за Вас, включително:

-Вашето име, адрес, имейл адрес, мобилен телефонен номер, дата на раждане и данни за Ваша платежна карта и всяка друга информация, която предоставяте, когато кандидатствате за нашите услуги и използваме Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта;

-Подробности за комуникациите с Вас (чрез имейл, интернет, нашия телефонен център или чрез трети лица), когато се свържете с нас, за да подадете сигнал за проблем или запитване;

-Вашият отговор на проучванията, които Ви молим да изпълните за изследователски цели;

-Подробности за трансакциите, които извършвате чрез нашата Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта и за изпълнението на Вашите заявки за трансакции;

-Информация от агенции за превенция на измами и кредитни референтни агенции или други организации, участващи в подпомагането или предоставянето на Phyre App, Пейнетикс сметка и на картата Пейнетикс и свързаните с тях услуги; и

-Информация за това как използвате и управлявате Вашата Phyre App, Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта и услугите, от трансакциите, които поддържаме, и от плащанията, които извършвате.

Как използваме Вашата лична информация

Ние използваме Вашата лична информация, за да:

-Ви предоставим мобилните платежни услуги на Phyre;

-извършваме проверки, да проверяваме самоличността Ви и да проверяваме адреса Ви съгласно изискванията на закона и да оценяваме кандидатурата Ви;

-се свържем с Вас за услугите, които предоставяме, например, отваряне, администриране и пускане на Вашите Phyre App, Вашата Пейнетикс карта и Пейнетикс сметка (включително използване на мобилни телефонни номера и имейл адреси за осигуряване на актуализации на баланси и сигнали за трансакции по начина);

-събираме нашите такси или разходи във връзка с услугите, описани в Общите Условия;

-се занимаваме с всякакви запитвания или въпроси, които имате относно нашите услуги;

-предотвратяваме или откриваме измами, записване на подозрително или измамно поведение или подозрения за невярна или неточна информация;

-спазваме нашите правни задължения;

-събираме нашите разходи във връзка със съдебното изпълнение (включително да договаряме споразумения за плащане с Вас и да събираме дължимите от нас такси и разходи във връзка със съдебното изпълнение);

-Ви разкажем за други наши продукти и услуги, ако сте се съгласили; и

-повишим разбирането на потребителите на нашите услуги чрез провеждане на изследвания.

Кой друг може да има достъп до личната Ви информация

Можем да споделяме Вашата лична информация със следните трети лица при следните обстоятелства:

Агенции за кредитни проверки или агенции за предотвратяване на измами и други организации: да проверяват цялата предоставена от Вас лична информация и да извършват проверка на кредитната Ви история или за да потвърдят самоличността Ви. Агенциите могат да направят запис на Вашата информация и извършените търсения (дори ако всяко прилагане е неуспешно или не се извършва).

-Дружества на трети страни: за да Ви предоставим услугите си. По-конкретно, но без ограничение, нашите услуги използват и разчитат на услугите за обработка и съхранение на Файър: Fireabase, Google Analytics, Appsee, Amazon Web Services (AWS) . Услугите ни се управляват от техническа страна от Файър ООД.

-Картови мрежи и платежни схеми, като MasterCard: за да Ви предоставим Phyre App, картата Пейнетикс и свързаните с нея услуги.

-Доставчици на услуги и други свързани трети лица: за да можем да предоставяме услугите си на Вас.

-Органи, регулаторни организации, съдилища или други публични органи: за да се съобразим със законовите или подзаконовите нормативни актове или във връзка с очаквани или действащи съдебни производства или регулаторни действия.

-Купувач на нашия бизнес: за да продължим да предоставяме услугите си, ако продаваме някой свой бизнес или активи, или ако Файър и/или Пейнетикс или по същество всички негови активи са придобити от трето лице.

-Определени трети лица, които могат да използват Вашата лична информация, за да Ви изпращат маркетингови съобщения, ако сте се съгласили, че те могат да направят това.

Мониторинг за осигуряване на качеството и обучение

Ние се стремим да гарантираме, че услугите, които предоставя на своите клиенти, са на възможно най-Висок стандарт. С оглед на тази цел, понякога може да се наложи да наблюдаваме телефонните и електронните съобщения между нашите служители и трети лица с цел осигуряване на качеството и обучение или ако е позволено от закона. Ние винаги ще провеждаме мониторинг на комуникациите в съответствие с приложимото законодателство и по всяко време ще продължим да защитаваме поверителността на Вашите съобщения в съответствие с тези правила.

Международни предавания на лични данни (включително на доставчици на услуги, възложени на външни подизпълнители)

Може да се наложи да прехвърлим Вашата лична информация на бизнес партньори и доставчици на услуги, намиращи се в територии извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Например, можем да поддържаме Phyre App, картата Пейнетикс, сметката Пейнетикс и свързаните с нея услуги от центрове като САЩ и Индия и можем да обработваме плащания чрез други организации като банки, платежни процесори, картови мрежи и платежни схеми, които са разположени извън ЕИП. При изтеглянето и използването на Phyre App, на картата Пейнетикс и на използването на Вашия Phyre профил и услуги от Phyre Вие изрично се съгласявате с това. Имайте предвид, че правните режими на някои територии извън ЕИП не винаги предлагат същите стандарти за защита на данните като тези в рамките на ЕИП.

Как се грижим за Вашата лична информация

Разполагаме с онова, което според нас е подходящо техническо и организационно осигуряване на защитата на Вашата лична информация срещу неразрешено или незаконно използване и срещу случайна загуба, повреда или унищожаване. Въведохме строги правила за поверителност (включително задължения за защита на данните) с нашите доставчици на услуги от трети страни.

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемаш употребата на "бисквитки" от наша страна. Научи повече.
Окей, затвори